Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek
Stanovy

Stáhnout stanovy VDP, z.s.

A. Preambule


 Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli nouzi. K nim patří i vězňové, i když nesou sami odpovědnost za porušení zákonů. Vedeni milosrdenstvím sloužíme jim jako lidem obzvláště potřebným. Stojíme vedle nich jako stejní viníci před Bohem, kteří vědí o skutečnosti Božího odpuštění. V této víře je vedeme k uznání  vlastní  viny,  jejich  břemeno  jim pomáháme nést a přinášíme zvěst o Boží milosti a možnosti nového začátku.


B. Základní ustanovení


I. Název

 Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek (z.s.) - dále jen „VDP“

 

II. Sídlo

 Sídlem VDP je Praha.
 Adresa kanceláře VDP: Soudní 1672/1a, 140 67  Praha 4

III. Charakteristika

1.  VDP je dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovní službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky (dále jen „VS ČR“) a v obdobných zařízeních pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na této duchovní péči v souladu s cíli a zásadami VDP a byli schváleni výkonným výborem VDP (dále také „VV “).

2.   VDP působí na základě spolupráce a tolerance církví a náboženských společností (dále jen „církví“) v ekumenickém duchu a udržuje těsné vztahy s Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) a Českou biskupskou konferencí (ČBK).

3.   VDP působí v součinnosti s VS ČR.    

4.  Společenské, církevní a charitativní organizace sympatizující s okruhem činnosti VDP (dosavadní kolektivní členové) se mohou sdružovat v Sekci spolupracujících organizací.

IV. Cíle činnosti

VDP sdružuje zejména ty, kteří jako pověřené osoby ve smyslu zákonných norem České republiky (dále jen „pověřené osoby“) konají křesťanskou službu vězňům, jejich rodinám, vězeňskému personálu, bývalým vězňům i obětem trestné činnosti. Svoji činnost zaměřuje především na:
1.  spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovenské, pastorační, příp. charitativní službě pověřených osob vězňům (obviněným i odsouzeným);
2.  vytváření vhodných podmínek pro práci církví v zařízeních VS ČR;
3.  vytváření vhodných podmínek ve svých církvích ke službě a pomoci vězňům i propuštěným;
4.   profesní kvalitu svých členů při službě ve vězeňských zařízeních;
5.  snahu o praktickou spolupráci s vězeňským personálem na všech úrovních.C. Členství ve VDP, práva a povinnosti členů


I. Podmínky členství    

1.  Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních.

2.      Podmínky členství tvoří:
a)  pověření vedením své církve;
b)  schválení VV (viz níže D.V.7.f);
c)  placení členských příspěvků.

3.   Nový člen je přijímán na zkušební dobu. Je mu přidělen rádce („kmotr“), člen VDP (zpravidla kaplan či jiný zkušený pracovník), pokud možno z jiné církve. Ve zkušební době trvající zpravidla jeden rok je nový člen povinen zúčastnit se přípravného kurzu či jiné formy vzdělávání dle rozhodnutí VV.

4.   Po uplynutí zkušební doby o členství rozhodne VV s konečnou platností (po vyjádření nového člena, jeho „kmotra“, místního kaplana či koordinátora, příp. dalších pracovníků VDP či VS ČR).

5.   Během zkušební doby platí pro nového člena stejná práva i povinnosti jako pro všechny členy VDP s výjimkou placení členského příspěvku.

6.   V odůvodněných případech může VV udělit výjimku ze zkušební doby (např. při opakovaném členství, při vstupu do VDP po dlouhodobé osvědčené činnosti ve věznici mimo VDP a pod.).

7.  VV může ve výjimečných případech za členy VDP přijmout i ty osoby, které sice neslouží z pověření církve přímo ve věznicích a obdobných zařízeních, ale které se jiným vhodným způsobem podílejí na této činnosti v souladu s cíli a zásadami VDP.

8.   Na základě žádosti člena VDP nebo podnětu VV a po následném projednání VV může být členství dočasně pozastaveno. Důvodem mohou být osobní či jiné překážky v aktivní službě ve VDP. V období pozastaveného členství je takový člen zproštěn povinnosti úhrady členských příspěvků; všech akcí VDP se může zúčastňovat s hlasem poradním.

9.  VV se může usnést na udělení čestného členství osobě, jejíž služba představuje pro práci VDP zvláštní přínos. Čestný člen je zván k schůzím VDP s hlasem poradním a má právo ve shromáždění podle svého uvážení vystoupit. Čestné členství je osvobozeno od placení členských příspěvků.

10.  Samotné členství ve VDP nezakládá automaticky oprávnění ke vstupu do věznic a vazebních věznic VS ČR.


II. Zánik členství

1.  Členství ve VDP zaniká:
a)  vystoupením z VDP formou písemného oznámení příslušného člena výkonnému výboru VDP;
b)  ztrátou pověření vedení církve;
c)  ztrátou členství v církvi;
d) vyloučením výkonným výborem VDP, zejména z důvodu hrubého porušení těchto stanov a dalších zákonných norem;
e)  zrušením členství VV v případě dlouhodobé neúčasti na činnosti VDP. V tomto případě VV před svým rozhodnutím požádá dotyčného člena, vedení jeho církve a příslušného koordinátora o vyjádření k jeho nečinnosti;
 f)     úmrtím;
g)  zánikem VDP.

2.  Zpráva o zániku členství dle bodů  b), c), d), e)   se podává písemně dotyčnému členovi a vedení příslušné církve s poučením o možnosti odvolání.

3.  V případě vyloučení či zrušení členství výkonným výborem VDP se lze odvolat ke koordinační radě VDP (dále KR VDP, viz níže D.III.2.b.); výrok KR VDP je konečný. Odvolání nemá odkladný účinek.

III. Práva členů
Člen VDP má právo:
1.  na zajištění pomoci při vstupu pověřených osob do věznice (příp. věznic) VS ČR, do níž (do nichž) byl člen VDP k výkonu svého poslání schválen, prostřednictvím informací a zprostředkováním kontaktu s příslušnými orgány VS ČR;
2.  účastnit se porad, seminářů, vzdělávacích a jiných akcí VDP;
3.  právo volit a být volen do orgánů VDP;
4.   podávat dotazy, podněty a připomínky.

IV. Povinnosti členů    
 Člen VDP má povinnost:
1.   systematicky se podílet na naplňování cílů VDP v konkrétních věznicích v souladu s těmito stanovami;
2.  zúčastňovat se dle možností profesních školení a vzdělávacích akcí v oblasti pastoračního působení ve věznicích;
3.  mít na zřeteli pastorační odpovědnost a korektní chování vůči personálu VS ČR;
4.  dbát na bezúhonné chování a dodržovat řády a předpisy, zejm. řád výkonu vazby a řád výkonu trestu;
5.  zachovávat v tajnosti důvěrně sdělené informace s pastýřskou moudrostí a odpovědností;
6.  udržovat dobré a ekumenické vztahy k ostatním duchovenským pracovníkům;
7.  chránit zájmy VDP a dodržovat přijatá usnesení;
8.  oznamovat VV změny související s jeho členstvím;
9.  platit členské příspěvky.

V. Průkazy

K identifikaci členů VDP jsou vydávány výkonným výborem, zpravidla předsedou, průkazy VDP s platností na  dobu  určitou  a  obsahující  základní  osobní  identifikační  údaje a jméno věznice, resp. jména věznic, pro níž (něž) byl člen VDP schválen. Průkaz se nosí při pohybu a pobytu v daném objektu na viditelném místě oděvu jako identifikační štítek. Po ukončení činnosti člena VDP se průkaz vrací předsednictvu VDP.


 

D. Vnitřní uspořádání VDP


I. Zásady vnitřního uspořádání VDP:

 Strukturu VDP tvoří: místní skupina (MS) s koordinátorem, koordinační rada (KR), členská schůze (ČS), výkonný výbor (VV), předsednictvo s předsedou.

II. Místní skupina a koordinátor

1.  MS tvoří všichni členové VDP, kteří působí při určitém zařízení VS ČR. MS se schází zpravidla dle potřeby. Volí ze svých členů koordinátora. Není-li schopna koordinátora zvolit, nebo není-li dosavadní koordinátor funkční, jmenuje jej VV. MS může koordinátora tajným hlasováním odvolat. O zvolení nebo odvolání koordinátora MS informuje VV.

2.  Koordinátor plní zejména tyto úkoly:
 a)  koordinuje činnost  MS a svolává její setkání;
 b)  informuje ostatní členy MS o aktuálních záležitostech, o nichž byl zpraven výkonným výborem;
 c)  je v pravidelném kontaktu s ředitelem věznice či s osobou jím pověřenou, je připraven sloužit mu radou a základní orientací v otázkách víry a současných náboženských směrů; rovněž dbá o propojení práce VDP a VS ČR;
 d)  informuje VV o  duchovenské činnosti v příslušné věznici.  

III. Koordinační rada

1.  Koordinační radu tvoří koordinátoři všech místních skupin a členové VV. Schází se dle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně. Svolává ji předseda VV. Je schopná usnášení při nadpoloviční účasti svých členů. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

2.  Koordinační rada zejména:
 a)  informuje VV o práci VDP v jednotlivých zařízeních VS ČR;
 b)  řeší personální otázky VDP včetně odvolání člena VDP proti výroku VV o jeho vyloučení či zrušení jeho členství ve VDP (viz výše C.II.1.d.e);  nález KR je v této věci konečný.

IV. Členská schůze

1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem VDP. Tvoří jej všichni členové VDP. Členskou schůzi svolává písemně VV nejméně jednou ročně. VV je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina všech členů VDP. Členská schůze je schopná usnášení za účasti nejméně dvaceti členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.    Členské schůzi předsedá  pověřený člen VV, zpravidla předseda.

2.  Členská schůze zejména:
a)  projednává a stanoví základní úkoly a cíle VDP;
b)  přijímá stanovy a provádí jejich změny (nutná dvoutřetinová většina hlasů – viz níže G.1.);
c)  přijímá zprávu VV VDP a schvaluje ji;
d)  přijímá a schvaluje hospodářskou a revizní zprávu;
e)  volí na období do příští schůze tříčlennou revizní komisi;
f)  schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku;
g)  volí výkonný výbor a jeho předsedu;
h)  schvaluje výši členských příspěvků.

3.  Členové VDP z těch církví, které v daném volebním období nemají ve VV VDP včetně náhradníků svého zástupce, určí ze svého středu jednoho delegáta za každou takto nezastoupenou církev. Tito   delegáti jsou k   zasedání VV VDP zváni dle potřeby   s hlasem poradním (viz níže D.V.5).


V. Výkonný výbor

1.  Výkonný výbor je nejvyšším správním orgánem VDP; tvoří jej předseda a šest členů.
 

2.  Předsedu, šest členů VV a tři náhradníky volí členská schůze na čtyři roky ; předseda je volen ve zvláštní volbě.  Na návrh předsedy volí VV ze svého středu místopředsedu, tajemníka a dle potřeby další funkcionáře.  


3.  V případě ukončení činnosti člena VV nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti VV povolá náhradníka za řádného člena buď do konce volebního období, nebo do návratu dlouhodobě nepřítomného člena.

4.  Zasedání VV svolává předseda zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však čtyřikrát ročně. VV je schopný usnášení za nadpoloviční účasti svých členů; usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Ve výjimečných případech se VV může usnášet také písemně, telefonicky nebo elektronicky.

5.  Některá zasedání VV jsou podle rozhodnutí předsedy rozšířena o náhradníky, delegáty církví ve VV nezastoupených (viz výše D.IV.3) a předsedu revizní komise (viz níže E.5.), kteří se jednání účastní s hlasem poradním;  taková zasedání jsou nazývána „velkým VV“.

6.  VV může pověřit plněním úkolů, jejichž rozsah přesahuje možnosti tohoto orgánu, i jiné členy VDP.

7.  VV plní zejména tyto úkoly:
a)  sleduje práci VDP a její teologickou relevantnost;
 b)  řídí činnost VDP a rozhoduje v době mezi členskými schůzemi o důležitých otázkách práce VDP;
 c)  pořádá nástupní kurzy VDP, semináře a další vzdělávací akce týkající se problematiky vězeňské pastorace;
 d)  plní usnesení členské schůze;
 e)  je ve styku s hlavním kaplanem a odpovědnými orgány VS ČR; řeší ve spolupráci s nimi všechny sporné případy;
 f)  schvaluje nové členy VDP;
 g)  zmocňuje předsedu VDP, aby na základě projednání v zasedání VV předkládal Radě pro duchovní službu ve věznicích a ústavech („RDSVÚ“) závažné problémy vyplývající z působení VDP a doporučoval jí osoby vhodné pro kaplanskou činnost;
 h)   rozhoduje v odůvodněných případech s okamžitou platností o pozastavení práce člena VDP, resp. o pozastavení jeho členství nebo vyloučení nebo zrušení členství ve VDP. Případné odvolání člena VDP proti tomuto výroku ke KR nemá odkladný účinek;
ch)   navrhuje podmínky placení členských příspěvků a jejich výši.
 


VI. Předsednictvo
 

Předsednictvo VDP tvoří předseda, místopředseda a tajemník.  Předsednictvo řídí práci VDP v době mezi zasedáními VV. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění.

VII. Předseda

1.  Předseda zastupuje VDP navenek. Je volen členskou schůzí na čtyři roky a maximálně na dvě po sobě jdoucí funkční období.

2.  Předseda je oprávněn podepisovat jménem VDP všechny potřebné dokumenty.

3.  Předseda plní zejména tyto úkoly:
 a)  promýšlí formy působnosti VDP vzhledem k současným podmínkám;
 b)  navrhuje VV funkční změny v práci VDP;
 c)  je ve spojení s Generálním ředitelstvím VS ČR;
 d)  vede agendu všech členů VDP a oznamuje jejich jména ředitelům jednotlivých věznic;
 e)  zpravidla vystavuje a eviduje průkazy člena VDP;
 f)  předkládá ČS ke schválení roční rozpočet a roční účetní uzávěrku;
 g)  zodpovídá za majetek a hospodaření VDP;
 h)  má právo po schválení VV uzavírat smlouvy.
 

E. Hospodaření VDP
 

1Každý člen VDP je povinen platit členský příspěvek. Návrh podmínek placení členských příspěvků a jejich výši předkládá VV členské schůzi, která je schvaluje.

2.  Mimo členské příspěvky tvoří finanční zdroje VDP dotace, dary, sbírky a jiné formy příjmů od fyzických a právnických osob, zejména od organizací zahrnutých do sekce spolupracujících organizací (viz níže F.2.c).

3.   K revizi hospodaření volí ČS ze svého středu do příštího zasedání ČS tříčlennou revizní komisi se třemi náhradníky; komise si ze svého středu volí předsedu a v případě potřeby povolá náhradníka.

4.  Revizní komise provádí revize hospodaření VDP v souladu s platnými zákonnými normami a předkládá svou zprávu ČS.

5.  Člen revizní komise nesmí být členem ani náhradníkem VV. Předseda revizní komise má právo účasti na schůzích VV.

 

F. Sekce spolupracujících organizací

 

1.  Sekce spolupracujících organizací (dále jen „sekce“) je volným seskupením společenských, církevních a charitativních organizací, sympatizujících s okruhem činnosti VDP. Předpokládá se souhlas se základním posláním VDP.

2.  Podmínky zařazení do sekce tvoří:
a)   písemná žádost statutárního orgánu právnické osoby;
b)  schválení výkonným výborem;
c)  pravidelný finanční příspěvek v dobrovolné výši.

3.     Při svých setkáních se sekce řídí odpovídajícími ustanoveními těchto stanov, jinak vlastními dohodnutými pravidly.

4.  Zástupci organizací zařazených do sekce se mohou účastnit všech akcí VDP. Mohou vznášet dotazy a podávat podněty týkající se práce VDP. Prostřednictvím svých pověřených zástupců se mohou účastnit správních jednání   VDP, a to s hlasem poradním. Mohou být orgány VDP pověřováni specifickými odbornými úkoly ve své mateřské organizaci.

5.   Zařazení do sekce nezakládá automaticky právo na členství osob ve VDP; pro vznik členství té které fyzické osoby ze sekce spolupracujících organizací platí příslušná pravidla členství uvedená v oddíle C.
 


G. Závěrečná ustanovení


1.  Stanovy mohou být měněny usnesením dvoutřetinové většiny účastníků ČS.

2.  O zániku VDP rozhoduje ČS. K zániku sdružení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny účastníků ČS. Likvidaci provádí likvidační komise volená členskou schůzí. VDP zanikne po vypořádání všech zákonných záležitostí v souladu s právními předpisy.
3.  Tyto stanovy schválila ČS v Praze dne 27.3.2014
4.  Tyto   stanovy nabývají účinnosti registrací u příslušného rejstříkového soudu. Dnem registrace pozbývají platnosti dosavadní stanovy VDP o.s., schválené ČS dne 29. 1. 2004 ve znění změn a doplňků.


Poznámka:
Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 31. 3. 2004 a 18. 1. 2008.

Novela stanov vzata na vědomí ve sm. zák 69/2012 Sb. rejstříkovým soudem v Praze.

Novelu stanov přijala členská schůze dne 27. 3. 2014.