Spolupracujeme

Vězeňská služba České republiky (VS ČR)

Vězeňská služba České republiky (VS ČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Má postavení správního úřadu a účetní jednotky. Vězeňská služba byla zřízena s účinností od 1. ledna 1993 zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Vznikla transformací dosavadního Sboru nápravné výchovy, který nahradila. Činnost VS ČR se řídí podle zákona č. 555/1992 Sb., který byl změněn zákonem č. 157/2013 Sb.

Nadace ČEZ

V oblasti dárcovství hraje významnou roli Nadace ČEZ, která byla založena v roce 2002. Od svého vzniku do konce roku 2013 podpořila přes 4 900 veřejně prospěšných projektů částkou 1,63 miliardy korun. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2013 rozděleno 159,2 milionu Kč.[36] V regionech, kde Skupina ČEZ působí, podporuje projekty zaměřené na zvyšování kvality života místních obyvatel. Tyto aktivity se řídí jedním z článků firemní filozofie „pomáhat tam, kde působíme“.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je vyšší územně samosprávný celek, jehož území je tvořeno pěti okresy v západní části někdejšího Severomoravského kraje a okresem Prostějov v severní části územního Jihomoravského kraje. Leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Na severu hraničí s polskými vojvodstvími Dolnoslezským a Opolským. Žije zde přibližně 632 tisíc[2] obyvatel. Sídlem kraje je Olomouc.

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit (* 5. září 1946 Vsetín) je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově a obyvatele českých vesnic, věnoval se tématu zemědělství, potom také těžké práci v továrnách (knihy Lidé třineckých železárenVítkoviceOcelový svět). V poslední době se věnuje mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, vězních, starých lidech, cizincích, kuřácích, lidech bez domova. Hodně se také věnuje sakrálním tématům (cykly Brána naděje nebo Prozřetelnost boží).[1] Ženatý je od roku 1971, se svojí manželkou Agnes mají dceru Moniku, která je úspěšnou flétnistkou.

Senát Parlamentu České republiky

je horní komora Parlamentu České republiky.

Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů.

Sídlem Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb. areál Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradouValdštejnskou jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.

Dcery svatého Pavla

celým názvem Zbožná společnost Dcer svatého Pavla (latinsky: Pia Societas Filiarum Sancti Pauli ), nazývané též paulínky, zkratka FSP, je římskokatolická řeholní kongregace, založená blahoslaveným Jakubem Alberione (1884–1971) v severní Itálii roku 1915[1]. V současnosti sestry působí v 52 zemích[2]. Do České republiky přišly na pozvání kardinála Miloslava Vlka roku 1993[3]. Posláním Dcer svatého Pavla je prožívat své řeholní zasvěcení a apoštolsky působit v oblasti všech sdělovacích prostředků[4]. Tisk, rádio, televize, veškeré audiovizuální nosiče, internet a všechny analogové sdělovací prostředky i digitální média představují pro paulínky prostředky k hlásání evangelia. Úsilí a čas věnovaný této práci je pro ně cestou k osobní svatosti. Nepostradatelným vzorem a duchovním inspirátorem jejich spirituality je apoštol Pavel, a to nejen pro svou neúnavnou misijní horlivost, ale zejména pro svůj vztah ke Kristu. Koncem roku 2005 kongregace čítala 2566 sester v 249 domech.

Církev Adventistů sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne je protestantská denominace, která vznikla v rámci eschatologického hnutí protestantských církví známého jako Druhé velké probuzení ve Spojených státech v 19. století. V Česku, kde patří mezi misijně nejaktivnější církve,[1] má zhruba stovku kazatelů a 7551 členů k roku 2014 a na konci roku 2015 celosvětově počet členů církve přesáhl 19 milionovou hranici.[2] Církev Adventistů sedmého dne patří mezi nejrychleji rostoucí církve na světě.

Česká biblická společnost

Česká biblická společnost (ve zkratce ČBS) je organizace, která vydává české překlady Bible a literaturu s náboženskou tematikou určenou jak odborníkům, tak veřejnosti.[1] Je též vlastníkem autorských práv k ekumenickému překladu Písem svatých, jenž například lze dle dohody mezi Ekumenickou radou církví (ERC) a Českou biblickou společností používat při duchovní službě v armádě