Naše činnost

Vězeňská duchovenská péče, z. s. – Prison Spiritual Care, NGO

Vězeňská duchovenská péče (VDP) je nevládní organizací, registrovanou u ministerstva vnitra jako zapsaný spolek. Patřit do něho mohou duchovenské osoby i členové sborů a farností registrovaných církví, kteří se chtějí dobrovolně věnovat duchovní a pastorační činnosti v našich věznicích a mají pověření od vedení svých církví.

Dohoda o duchovní službě (NGŘ č. 67/2013), uzavřená 30. 12 .2013 mezi zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Vězeňské služby ČR formuluje: Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijním sdružením osob pověřených církvemi k duchovní službě ve věznicích a ústavech České republiky. Působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví a spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních řízení, zejména s kaplany, za účelem vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost. (čl. 4-5 odst 1 a 2). Podrobné informace o struktuře a činnosti VDP jsou dostupné na www.vdpcr.eu.

Vězeňská duchovenská péče

Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky a v obdobných zařízeních, pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cílem a zásadami VDP, a byli schváleni výkonným výborem VDP.

Preambule Stanov VDP

“Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli nouzi. K nim patří i vězňové, i když nesou sami odpovědnost za porušení zákonů. Vedeni milosrdenstvím sloužíme jim jako lidem obzvláště potřebným. Stojíme vedle nich jako stejní viníci před Bohem, kteří vědí o skutečnosti Božího odpuštění. Véto víře je vedeme k uznání vlastní viny, jejich břemeno jim pomáháme nést a přinášíme zvěst Boží milosti a možnosti nového začátku. VDP”

Vězeňská duchovní služba

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovila souhlas Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou převážně členy VDP a patří do deseti různých církví. Působí ve 30 věznicích a vazebních věznicích.

Preambule Stanov VDP

“Církve působící v občanském sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP), resp. jejich pověření zástupci podílející se na zajišťování vězeňské duchovní péče, jsou si navzájem rovny, požívají stejných práv a povinností a dodržují pastorační zásady uvedené v tomto kodexu. Církve jednotlivých denominací plně respektují vzájemné teologické i pastorační odlišnosti, aniž by si nárokovaly prosazování svých vlastních specifik na úkor druhých. O své víře a vlastní tradici svědčí a učí vhodným a nekonfliktním způsobem.”

Působíme ve všech věznicích České republiky

Naši kaplani působí ve všech věznicích v ČR a úzce spolupracujeme s Vězeňskou službou České republiky

Spolupracujeme s
Vězeňskou službou České republiky