Vězeňská duchovenská péče
Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky a v obdobných zařízeních, pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cílem a zásadami VDPa byli schváleni výkonným výborem VDP.

Vězeňská duchovní služba

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovila souhlas Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou převážně členy VDP a patří do deseti různých církví. Působí ve 30 věznicích a vazebních věznicích.

Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli nouzi. K nim patří i vězňové, i když nesou sami odpovědnost za porušení zákonů. Vedeni milosrdenstvím sloužíme jim jako lidem obzvláště potřebným. Stojíme vedle nich jako stejní viníci před Bohem, kteří vědí o skutečnosti Božího odpuštění. Véto víře je vedeme k uznání vlastní viny, jejich břemeno jim pomáháme nést a přinášíme zvěst Boží milosti a možnosti nového začátku. VDP

Preambule Stanov VDP
 

Církve působící v občanském sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP), resp. jejich pověření zástupci podílející se na zajišťování vězeňské duchovní péče, jsou si navzájem rovny, požívají stejných práv a povinností a dodržují pastorační zásady uvedené v tomto kodexu. Církve jednotlivých denominací plně respektují vzájemné teologické i pastorační  odlišnosti,  aniž by si nárokovaly prosazování svých vlastních specifik na úkor druhých. O své víře a vlastní tradici svědčí a učí vhodným a nekonfliktním způsobem.

Výňatek z Kodexu ekumenické spolupráce
Stanovy VDP NGŘ VSČR 2013 č. 67

 Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek
Stanovy

Stáhnout stanovy VDP, z.s.

A. Preambule


 Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli nouzi. K nim patří i vězňové, i když nesou sami odpovědnost za porušení zákonů. Vedeni milosrdenstvím sloužíme jim jako lidem obzvláště potřebným. Stojíme vedle nich jako stejní viníci před Bohem, kteří vědí o skutečnosti Božího odpuštění. V této víře je vedeme k uznání  vlastní  viny,  jejich  břemeno  jim pomáháme nést a přinášíme zvěst o Boží milosti a možnosti nového začátku.


B. Základní ustanovení


I. Název

 Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek (z.s.) - dále jen „VDP“

 

II. Sídlo

 Sídlem VDP je Praha.
 Adresa kanceláře VDP: Soudní 1672/1a, 140 67  Praha 4

III. Charakteristika

1.  VDP je dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovní službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky (dále jen „VS ČR“) a v obdobných zařízeních pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na této duchovní péči v souladu s cíli a zásadami VDP a byli schváleni výkonným výborem VDP (dále také „VV “).

2.   VDP působí na základě spolupráce a tolerance církví a náboženských společností (dále jen „církví“) v ekumenickém duchu a udržuje těsné vztahy s Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) a Českou biskupskou konferencí (ČBK).

3.   VDP působí v součinnosti s VS ČR.    

4.  Společenské, církevní a charitativní organizace sympatizující s okruhem činnosti VDP (dosavadní kolektivní členové) se mohou sdružovat v Sekci spolupracujících organizací.

IV. Cíle činnosti

VDP sdružuje zejména ty, kteří jako pověřené osoby ve smyslu zákonných norem České republiky (dále jen „pověřené osoby“) konají křesťanskou službu vězňům, jejich rodinám, vězeňskému personálu, bývalým vězňům i obětem trestné činnosti. Svoji činnost zaměřuje především na:
1.  spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovenské, pastorační, příp. charitativní službě pověřených osob vězňům (obviněným i odsouzeným);
2.  vytváření vhodných podmínek pro práci církví v zařízeních VS ČR;
3.  vytváření vhodných podmínek ve svých církvích ke službě a pomoci vězňům i propuštěným;
4.   profesní kvalitu svých členů při službě ve vězeňských zařízeních;
5.  snahu o praktickou spolupráci s vězeňským personálem na všech úrovních.C. Členství ve VDP, práva a povinnosti členů


I. Podmínky členství    

1.  Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních.

2.      Podmínky členství tvoří:
a)  pověření vedením své církve;
b)  schválení VV (viz níže D.V.7.f);
c)  placení členských příspěvků.

3.   Nový člen je přijímán na zkušební dobu. Je mu přidělen rádce („kmotr“), člen VDP (zpravidla kaplan či jiný zkušený pracovník), pokud možno z jiné církve. Ve zkušební době trvající zpravidla jeden rok je nový člen povinen zúčastnit se přípravného kurzu či jiné formy vzdělávání dle rozhodnutí VV.

4.   Po uplynutí zkušební doby o členství rozhodne VV s konečnou platností (po vyjádření nového člena, jeho „kmotra“, místního kaplana či koordinátora, příp. dalších pracovníků VDP či VS ČR).

5.   Během zkušební doby platí pro nového člena stejná práva i povinnosti jako pro všechny členy VDP s výjimkou placení členského příspěvku.

6.   V odůvodněných případech může VV udělit výjimku ze zkušební doby (např. při opakovaném členství, při vstupu do VDP po dlouhodobé osvědčené činnosti ve věznici mimo VDP a pod.).

7.  VV může ve výjimečných případech za členy VDP přijmout i ty osoby, které sice neslouží z pověření církve přímo ve věznicích a obdobných zařízeních, ale které se jiným vhodným způsobem podílejí na této činnosti v souladu s cíli a zásadami VDP.

8.   Na základě žádosti člena VDP nebo podnětu VV a po následném projednání VV může být členství dočasně pozastaveno. Důvodem mohou být osobní či jiné překážky v aktivní službě ve VDP. V období pozastaveného členství je takový člen zproštěn povinnosti úhrady členských příspěvků; všech akcí VDP se může zúčastňovat s hlasem poradním.

9.  VV se může usnést na udělení čestného členství osobě, jejíž služba představuje pro práci VDP zvláštní přínos. Čestný člen je zván k schůzím VDP s hlasem poradním a má právo ve shromáždění podle svého uvážení vystoupit. Čestné členství je osvobozeno od placení členských příspěvků.

10.  Samotné členství ve VDP nezakládá automaticky oprávnění ke vstupu do věznic a vazebních věznic VS ČR.


II. Zánik členství

1.  Členství ve VDP zaniká:
a)  vystoupením z VDP formou písemného oznámení příslušného člena výkonnému výboru VDP;
b)  ztrátou pověření vedení církve;
c)  ztrátou členství v církvi;
d) vyloučením výkonným výborem VDP, zejména z důvodu hrubého porušení těchto stanov a dalších zákonných norem;
e)  zrušením členství VV v případě dlouhodobé neúčasti na činnosti VDP. V tomto případě VV před svým rozhodnutím požádá dotyčného člena, vedení jeho církve a příslušného koordinátora o vyjádření k jeho nečinnosti;
 f)     úmrtím;
g)  zánikem VDP.

2.  Zpráva o zániku členství dle bodů  b), c), d), e)   se podává písemně dotyčnému členovi a vedení příslušné církve s poučením o možnosti odvolání.

3.  V případě vyloučení či zrušení členství výkonným výborem VDP se lze odvolat ke koordinační radě VDP (dále KR VDP, viz níže D.III.2.b.); výrok KR VDP je konečný. Odvolání nemá odkladný účinek.

III. Práva členů
Člen VDP má právo:
1.  na zajištění pomoci při vstupu pověřených osob do věznice (příp. věznic) VS ČR, do níž (do nichž) byl člen VDP k výkonu svého poslání schválen, prostřednictvím informací a zprostředkováním kontaktu s příslušnými orgány VS ČR;
2.  účastnit se porad, seminářů, vzdělávacích a jiných akcí VDP;
3.  právo volit a být volen do orgánů VDP;
4.   podávat dotazy, podněty a připomínky.

IV. Povinnosti členů    
 Člen VDP má povinnost:
1.   systematicky se podílet na naplňování cílů VDP v konkrétních věznicích v souladu s těmito stanovami;
2.  zúčastňovat se dle možností profesních školení a vzdělávacích akcí v oblasti pastoračního působení ve věznicích;
3.  mít na zřeteli pastorační odpovědnost a korektní chování vůči personálu VS ČR;
4.  dbát na bezúhonné chování a dodržovat řády a předpisy, zejm. řád výkonu vazby a řád výkonu trestu;
5.  zachovávat v tajnosti důvěrně sdělené informace s pastýřskou moudrostí a odpovědností;
6.  udržovat dobré a ekumenické vztahy k ostatním duchovenským pracovníkům;
7.  chránit zájmy VDP a dodržovat přijatá usnesení;
8.  oznamovat VV změny související s jeho členstvím;
9.  platit členské příspěvky.

V. Průkazy

K identifikaci členů VDP jsou vydávány výkonným výborem, zpravidla předsedou, průkazy VDP s platností na  dobu  určitou  a  obsahující  základní  osobní  identifikační  údaje a jméno věznice, resp. jména věznic, pro níž (něž) byl člen VDP schválen. Průkaz se nosí při pohybu a pobytu v daném objektu na viditelném místě oděvu jako identifikační štítek. Po ukončení činnosti člena VDP se průkaz vrací předsednictvu VDP.


 

D. Vnitřní uspořádání VDP


I. Zásady vnitřního uspořádání VDP:

 Strukturu VDP tvoří: místní skupina (MS) s koordinátorem, koordinační rada (KR), členská schůze (ČS), výkonný výbor (VV), předsednictvo s předsedou.

II. Místní skupina a koordinátor

1.  MS tvoří všichni členové VDP, kteří působí při určitém zařízení VS ČR. MS se schází zpravidla dle potřeby. Volí ze svých členů koordinátora. Není-li schopna koordinátora zvolit, nebo není-li dosavadní koordinátor funkční, jmenuje jej VV. MS může koordinátora tajným hlasováním odvolat. O zvolení nebo odvolání koordinátora MS informuje VV.

2.  Koordinátor plní zejména tyto úkoly:
 a)  koordinuje činnost  MS a svolává její setkání;
 b)  informuje ostatní členy MS o aktuálních záležitostech, o nichž byl zpraven výkonným výborem;
 c)  je v pravidelném kontaktu s ředitelem věznice či s osobou jím pověřenou, je připraven sloužit mu radou a základní orientací v otázkách víry a současných náboženských směrů; rovněž dbá o propojení práce VDP a VS ČR;
 d)  informuje VV o  duchovenské činnosti v příslušné věznici.  

III. Koordinační rada

1.  Koordinační radu tvoří koordinátoři všech místních skupin a členové VV. Schází se dle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně. Svolává ji předseda VV. Je schopná usnášení při nadpoloviční účasti svých členů. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

2.  Koordinační rada zejména:
 a)  informuje VV o práci VDP v jednotlivých zařízeních VS ČR;
 b)  řeší personální otázky VDP včetně odvolání člena VDP proti výroku VV o jeho vyloučení či zrušení jeho členství ve VDP (viz výše C.II.1.d.e);  nález KR je v této věci konečný.

IV. Členská schůze

1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem VDP. Tvoří jej všichni členové VDP. Členskou schůzi svolává písemně VV nejméně jednou ročně. VV je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina všech členů VDP. Členská schůze je schopná usnášení za účasti nejméně dvaceti členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.    Členské schůzi předsedá  pověřený člen VV, zpravidla předseda.

2.  Členská schůze zejména:
a)  projednává a stanoví základní úkoly a cíle VDP;
b)  přijímá stanovy a provádí jejich změny (nutná dvoutřetinová většina hlasů – viz níže G.1.);
c)  přijímá zprávu VV VDP a schvaluje ji;
d)  přijímá a schvaluje hospodářskou a revizní zprávu;
e)  volí na období do příští schůze tříčlennou revizní komisi;
f)  schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku;
g)  volí výkonný výbor a jeho předsedu;
h)  schvaluje výši členských příspěvků.

3.  Členové VDP z těch církví, které v daném volebním období nemají ve VV VDP včetně náhradníků svého zástupce, určí ze svého středu jednoho delegáta za každou takto nezastoupenou církev. Tito   delegáti jsou k   zasedání VV VDP zváni dle potřeby   s hlasem poradním (viz níže D.V.5).


V. Výkonný výbor

1.  Výkonný výbor je nejvyšším správním orgánem VDP; tvoří jej předseda a šest členů.
 

2.  Předsedu, šest členů VV a tři náhradníky volí členská schůze na čtyři roky ; předseda je volen ve zvláštní volbě.  Na návrh předsedy volí VV ze svého středu místopředsedu, tajemníka a dle potřeby další funkcionáře.  


3.  V případě ukončení činnosti člena VV nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti VV povolá náhradníka za řádného člena buď do konce volebního období, nebo do návratu dlouhodobě nepřítomného člena.

4.  Zasedání VV svolává předseda zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však čtyřikrát ročně. VV je schopný usnášení za nadpoloviční účasti svých členů; usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Ve výjimečných případech se VV může usnášet také písemně, telefonicky nebo elektronicky.

5.  Některá zasedání VV jsou podle rozhodnutí předsedy rozšířena o náhradníky, delegáty církví ve VV nezastoupených (viz výše D.IV.3) a předsedu revizní komise (viz níže E.5.), kteří se jednání účastní s hlasem poradním;  taková zasedání jsou nazývána „velkým VV“.

6.  VV může pověřit plněním úkolů, jejichž rozsah přesahuje možnosti tohoto orgánu, i jiné členy VDP.

7.  VV plní zejména tyto úkoly:
a)  sleduje práci VDP a její teologickou relevantnost;
 b)  řídí činnost VDP a rozhoduje v době mezi členskými schůzemi o důležitých otázkách práce VDP;
 c)  pořádá nástupní kurzy VDP, semináře a další vzdělávací akce týkající se problematiky vězeňské pastorace;
 d)  plní usnesení členské schůze;
 e)  je ve styku s hlavním kaplanem a odpovědnými orgány VS ČR; řeší ve spolupráci s nimi všechny sporné případy;
 f)  schvaluje nové členy VDP;
 g)  zmocňuje předsedu VDP, aby na základě projednání v zasedání VV předkládal Radě pro duchovní službu ve věznicích a ústavech („RDSVÚ“) závažné problémy vyplývající z působení VDP a doporučoval jí osoby vhodné pro kaplanskou činnost;
 h)   rozhoduje v odůvodněných případech s okamžitou platností o pozastavení práce člena VDP, resp. o pozastavení jeho členství nebo vyloučení nebo zrušení členství ve VDP. Případné odvolání člena VDP proti tomuto výroku ke KR nemá odkladný účinek;
ch)   navrhuje podmínky placení členských příspěvků a jejich výši.
 


VI. Předsednictvo
 

Předsednictvo VDP tvoří předseda, místopředseda a tajemník.  Předsednictvo řídí práci VDP v době mezi zasedáními VV. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění.

VII. Předseda

1.  Předseda zastupuje VDP navenek. Je volen členskou schůzí na čtyři roky a maximálně na dvě po sobě jdoucí funkční období.

2.  Předseda je oprávněn podepisovat jménem VDP všechny potřebné dokumenty.

3.  Předseda plní zejména tyto úkoly:
 a)  promýšlí formy působnosti VDP vzhledem k současným podmínkám;
 b)  navrhuje VV funkční změny v práci VDP;
 c)  je ve spojení s Generálním ředitelstvím VS ČR;
 d)  vede agendu všech členů VDP a oznamuje jejich jména ředitelům jednotlivých věznic;
 e)  zpravidla vystavuje a eviduje průkazy člena VDP;
 f)  předkládá ČS ke schválení roční rozpočet a roční účetní uzávěrku;
 g)  zodpovídá za majetek a hospodaření VDP;
 h)  má právo po schválení VV uzavírat smlouvy.
 

E. Hospodaření VDP
 

1Každý člen VDP je povinen platit členský příspěvek. Návrh podmínek placení členských příspěvků a jejich výši předkládá VV členské schůzi, která je schvaluje.

2.  Mimo členské příspěvky tvoří finanční zdroje VDP dotace, dary, sbírky a jiné formy příjmů od fyzických a právnických osob, zejména od organizací zahrnutých do sekce spolupracujících organizací (viz níže F.2.c).

3.   K revizi hospodaření volí ČS ze svého středu do příštího zasedání ČS tříčlennou revizní komisi se třemi náhradníky; komise si ze svého středu volí předsedu a v případě potřeby povolá náhradníka.

4.  Revizní komise provádí revize hospodaření VDP v souladu s platnými zákonnými normami a předkládá svou zprávu ČS.

5.  Člen revizní komise nesmí být členem ani náhradníkem VV. Předseda revizní komise má právo účasti na schůzích VV.

 

F. Sekce spolupracujících organizací

 

1.  Sekce spolupracujících organizací (dále jen „sekce“) je volným seskupením společenských, církevních a charitativních organizací, sympatizujících s okruhem činnosti VDP. Předpokládá se souhlas se základním posláním VDP.

2.  Podmínky zařazení do sekce tvoří:
a)   písemná žádost statutárního orgánu právnické osoby;
b)  schválení výkonným výborem;
c)  pravidelný finanční příspěvek v dobrovolné výši.

3.     Při svých setkáních se sekce řídí odpovídajícími ustanoveními těchto stanov, jinak vlastními dohodnutými pravidly.

4.  Zástupci organizací zařazených do sekce se mohou účastnit všech akcí VDP. Mohou vznášet dotazy a podávat podněty týkající se práce VDP. Prostřednictvím svých pověřených zástupců se mohou účastnit správních jednání   VDP, a to s hlasem poradním. Mohou být orgány VDP pověřováni specifickými odbornými úkoly ve své mateřské organizaci.

5.   Zařazení do sekce nezakládá automaticky právo na členství osob ve VDP; pro vznik členství té které fyzické osoby ze sekce spolupracujících organizací platí příslušná pravidla členství uvedená v oddíle C.
 


G. Závěrečná ustanovení


1.  Stanovy mohou být měněny usnesením dvoutřetinové většiny účastníků ČS.

2.  O zániku VDP rozhoduje ČS. K zániku sdružení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny účastníků ČS. Likvidaci provádí likvidační komise volená členskou schůzí. VDP zanikne po vypořádání všech zákonných záležitostí v souladu s právními předpisy.
3.  Tyto stanovy schválila ČS v Praze dne 27.3.2014
4.  Tyto   stanovy nabývají účinnosti registrací u příslušného rejstříkového soudu. Dnem registrace pozbývají platnosti dosavadní stanovy VDP o.s., schválené ČS dne 29. 1. 2004 ve znění změn a doplňků.


Poznámka:
Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 31. 3. 2004 a 18. 1. 2008.

Novela stanov vzata na vědomí ve sm. zák 69/2012 Sb. rejstříkovým soudem v Praze.

Novelu stanov přijala členská schůze dne 27. 3. 2014.

S B Í R K A  N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 1 a) v y h l a š u j i Dohodu o duchovní službě, která byla dne 21. listopadu 2013 podepsána mezi Vězeňskou službou České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví České republiky, b) u k l á d á m hlavnímu kaplanovi, ředitelům příslušných odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky a ředitelům vazebních věznic a věznic Vězeňské služby České republiky zabezpečit ve své působnosti plnění jejího obsahu. § 2 Zrušovací ustanovení Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 41/2008, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě, se zrušuje. § 3 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. V Praze dne 30. prosince 2013 Č. j.: VS 15/088/001/2013-50/SPR/403 Přílohy: 1/6 Generální ředitel Vězeňské služby České republiky vrchní státní rada brig. gen. Mgr. Petr Dohnal v zastoupení plk. Ing. Marian Prokeš v. r. Příloha k NGŘ č. 67/2013 Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem na straně jedné a Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP, Ekumenická rada církví České republiky (dále jen „Ekumenická rada církví“) se sídlem v Praze 10, Donská 370/5, zastoupená jejím předsedou Mgr. Joelem Rumlem na straně druhé uzavírají na základě § 20 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů, § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů tuto DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ Čl. 1 (1) Účelem této Dohody o duchovní službě (dále jen „Dohoda“) je stanovit v souladu s právními předpisy podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba") a církví a náboženských společností1) (dále jen „církve“) při jejich duchovním a výchovném působení na obviněné, odsouzené a chovance ve výkonu zabezpečovací detence. (2) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají osoby pověřené jednotlivými církvemi (dále jen „pověřené osoby"). (3) Pověření ze strany odpovědného orgánu příslušné církve je nezbytným předpokladem pro výkon duchovní služby ve smyslu této Dohody. (4) Církve pověřují k výkonu duchovní služby podle této Dohody pouze bezúhonné osoby. Bezúhonnost se pro účely této Dohody prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce. (5) Pověřené osoby působící v rámci dobrovolného poskytování duchovní služby ve věznicích a vazebních věznicích (dále jen „věznice“) a ústavech pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“) vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném touto Dohodou. 1) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění zákona č. 129/2008 Sb. 2 (6) Bezpečnost a ochrana zdraví pověřených osob se zajišťuje podle zvláštních předpisů. (7) Rozsah a možnosti duchovní služby vymezuje zákon2) . Čl. 2 (1) Smluvní strany: a) vytvářejí vhodné podmínky pro duchovní a pastorační činnost ve věznicích a ústavech, b) zajišťují spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovní, pastorační, případně charitativní službě pověřených osob odsouzeným, obviněným a chovancům. (2) Se souhlasem smluvních stran zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci hlavní kaplan ve spolupráci s předsedou Vězeňské duchovenské péče o. s. (dále jen „Vězeňská duchovenská péče“) Čl. 3 (1) Pro řešení významných a koncepčních otázek duchovní činnosti ve věznicích a ústavech se zřizuje Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (dále jen „Rada“). (2) Členy Rady jsou: dva zástupci České biskupské konference, dva zástupci Ekumenické rady církví, dva zástupci Vězeňské služby, zástupce Vězeňské duchovenské péče a s poradním hlasem hlavní kaplan, pokud není nominován Vězeňskou službou jako jeden z jejích zástupců. (3) Rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Může vznášet ve věci duchovní činnosti ve věznicích a ústavech připomínky a předkládat generálnímu řediteli návrhy koncepčních řešení. Volí ze svého středu na období jednoho roku předsedu, který setkání řídí. Setkání svolává zástupce Vězeňské služby. V případě potřeby může iniciovat svolání Rady kterákoli ze smluvních stran. (4) Rada se vyjadřuje k aktuálním záležitostem, které se týkají duchovní činnosti ve věznicích. Čl. 4 (1) V pracovním poměru k Vězeňské službě působí pověřené osoby ve vězeňské duchovní službě ve funkci kaplan Vězeňské služby (dále jen „kaplan“). Kaplany metodicky řídí hlavní kaplan ve spolupráci se zástupcem hlavního kaplana. (2) Hlavního kaplana a zástupce hlavního kaplana jmenuje do funkce generální ředitel Vězeňské služby z duchovních pověřených registrovanou církví nebo náboženskou společností na základě společného návrhu Ekumenické rady církví a České biskupské 2) § 20 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence 3 konference. Podmínkou jmenování je získání alespoň 5 hlasů v Radě. Kvalifikačním předpokladem na funkci hlavního kaplana a zástupce hlavního kaplana je předchozí pracovní poměr na pozici kaplan. (3) Funkční období hlavního kaplana a zástupce hlavního kaplana je zpravidla 5 let od jeho jmenování. O případném prodloužení funkčního období rozhoduje Rada. (4) Hlavního kaplana a zástupce hlavního kaplana odvolává generální ředitel Vězeňské služby, který si pro své rozhodnutí nejprve vyžádá stanovisko Rady. (5) Funkci kaplana vykonává ve věznici a ústavu pověřená osoba, podle zákona způsobilá k výkonu duchovní činnosti: a) návrh na zařazení kandidáta do funkce kaplana podává hlavní kaplan na základě souhlasu členů Rady, zastupujících Ekumenickou radu církví a Českou biskupskou konferenci, (b) do pracovního poměru kaplana lze přijmout duchovního z církví a náboženských společností účastných na této dohodě, kterému jeho církev či náboženská společnost vydala pověření, jež je kvalifikačním předpokladem pro službu kaplana, (c) předpokladem pro přijetí do pracovního poměru je předchozí působení na pozici dobrovolného duchovního, (d) ke kandidátovi na pozici kaplan se před jeho přijetím do pracovního poměru vyjadřuje ředitel příslušné věznice nebo ústavu, (e) odebrání pověření registrované církve nebo náboženské společnosti je vnímáno jako ztráta kvalifikačního předpokladu pro výkon duchovní služby a má za následek ukončení pracovněprávního vztahu ze strany Vězeňské služby, (f) ve věcech pracovního poměru kaplana rozhoduje ředitel věznice nebo ústavu po metodické konzultaci s hlavním kaplanem. (6) Rozsah činnosti, práva a povinnosti kaplanů vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy. Podmínky stanoví zvláštní předpis Vězeňské služby. Čl. 5 (1) Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijním sdružením osob pověřených církvemi k duchovní službě ve věznicích a ústavech. (2) Vězeňská duchovenská péče: a) působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví, b) doporučuje řediteli věznice nebo ústavu ve spolupráci s hlavním kaplanem vyslovení souhlasu s působením pověřených osob, podílejících se v rámci Vězeňské duchovenské péče na duchovní a pastorační péči, c) koordinuje prostřednictvím výkonného výboru Vězeňské duchovenské péče výkon služby dobrovolných duchovních - členů Vězeňské duchovenské péče, d) spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních řízení, zejména s kaplany, za účelem vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost, 4 e) informuje smluvní strany prostřednictvím svého předsedy v součinnosti s hlavním kaplanem o aktuální problematice služby dobrovolných duchovních - členů Vězeňské duchovenské péče ve věznicích a ústavech i o celkové problematice duchovní péče. (3) Vězeňskou duchovenskou péči ve styku s Vězeňskou službou zastupuje její předseda nebo místopředseda ve spolupráci s hlavním kaplanem. Čl. 6 (1) Pověřené osoby při poskytování dobrovolné duchovní služby ve věznici nebo ústavu: a) docházejí na místo určení alespoň dvakrát měsíčně v předem dohodnutých termínech, b) prokazují svoji totožnost a oprávnění ke vstupu s uvedením rozsahu pohybu po objektu Vězeňské služby v souladu s vnitřními předpisy, c) zachovávají v tajnosti důvěrně sdělené skutečnosti - zpovědní tajemství3) , d) dodržují zákony, vyhlášky a další předpisy upravující duchovní službu ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence. (2) Pověřené osoby jsou oprávněny zejména: a) vstupovat do věznice nebo ústavu, v nichž konají duchovní a pastorační činnost a pohybovat se v ní v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy, b) podílet se vhodnými formami na duchovně výchovné činnosti, c) upozorňovat příslušné služební funkcionáře na zjištěné nedostatky, které brání řádnému výkonu duchovní a pastorační činnosti, d) požadovat informace o stavu a chování obviněných, odsouzených a chovanců, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost, e) nahlížet do osobních spisů odsouzených, obviněných a chovanců, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost, pokud s tím tyto osoby souhlasí, f) přinášet do věznice nebo ústavu, v nichž konají duchovní a pastorační činnost, náležitosti nezbytné pro provádění náboženských úkonů, a to v rozsahu a množství schváleném ředitelem příslušné věznice nebo ústavu. Víno pro potřeby eucharistie propustí orgány kontroly v množství maximálně do 2 dcl. Čl. 7 Ředitel věznice nebo ústavu může z bezpečnostních důvodů zakázat vstup pověřené osobě, jestliže závažným způsobem poruší právní předpisy nebo vnitřní předpisy Vězeňské služby. O zrušení zákazu vstupu pověřené osobě rozhoduje ředitel příslušné organizační jednotky nebo generální ředitel. O těchto skutečnostech vždy informuje cestou hlavního kaplana Radu. 3) § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění zákona č. 428/2012 Sb. 5 Čl. 8 Jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby: a) respektují právo pověřených osob určovat liturgický průběh bohoslužebných a pastoračních setkání, přičemž zaměstnanci Vězeňské služby mohou do průběhu těchto setkání zasáhnout jen v případech ohrožujících bezpečnost zúčastněných osob; b) respektují právo pověřených osob na duchovní a pastorační činnost bez sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby; c) respektují právo na zachovávání zpovědního nebo obdobného tajemství3) ; d) poskytují pověřeným osobám sdruženým ve Vězeňské duchovenské péči a zejména jejímu výkonnému výboru pomoc se zajištěním duchovní a pastorační činnosti v rámci Vězeňské služby, zejména odesíláním korespondence formou služebních zásilek a vyřizováním služebních telefonátů a elektronické komunikace v rámci sítě Vězeňské služby. Čl. 9 (1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. (2) Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat písemnými doplňky číslovanými ve vzestupné řadě po dohodě všech smluvních stran. (3) Tuto Dohodu lze ze závažných důvodů písemně vypovědět s tím, že její platnost skončí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla výpověď doručena ostatním smluvním stranám. (4) Práva z této Dohody vyjma práva na její vypovězení se přiměřeně vztahují také na Federaci židovských obcí v České republice, která je pozorovatelem Ekumenické rady církví. Čl. 10 (1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyhlášení nařízením generálního ředitele Vězeňské služby. (2) Ujednání obsažená v této dohodě budou východiskem pro zpracování nařízení generálního ředitele Vězeňské služby o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě, která v duchu této dohody bude upravovat konkrétní činnost duchovní služby v návaznosti na vnitřní předpisy Vězeňské služby. (3) Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference uzavře s Vězeňskou duchovenskou péčí smlouvu k této Dohodě, která podrobně upraví vzájemný vztah Ekumenické rady církví a České biskupské konferenci k Vězeňské duchovenské péči tak, aby plně odpovídal vzájemným závazkům smluvních stran této Dohody. 6 (4) Dnem vyhlášení této Dohody pozbývá platnosti dosavadní Dohoda o duchovní službě vyhlášená dne 25. 8. 2008 nařízením generálního ředitele Vězeňské služby č. 41/2008. V Praze dne 21. listopadu 2013 Za Vězeňskou službu: brig. gen. Mgr. Petr Dohnal v. r. Za Českou biskupskou konferenci: kardinál Dominik Duka v. r. Za Ekumenickou radu církví: Mgr. Joel Ruml v. r.