Kaplani

Vězeňská duchovní služba

Kaplan (z latinského capellanus, duchovní vázaný na kapli) je v obecném smyslu slova duchovní, který byl církví pověřen pastorační péčí o konkrétní skupinu lidí. Křesťanské církve považují službu ve věznicích za naplnění Ježíšova odkazu: „Byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Mt 25,36) Jde tedy primárně o službu potřebným. Zároveň však vězeňští kaplani přinášejí do věznic křesťanskou zvěst o spáse, milosti, nových možnostech života a o Boží ochotě odpustit hříšníkovi, který svých činů lituje. A konečně významnou mírou přispívají k naplnění účelu trestu tím, že motivují odsouzené k náhradě škody a k životu podle křesťanských zásad. Kaplani vykonávají duchovní službu formou pracovního poměru v dané věznici, jsou tedy zaměstnanci Vězeňské služby, z jejíhož rozpočtu dostávají plat.

Práce vězeňských kaplanů se liší podle typu věznice a jejich individuálních obdarování. Různá je také míra jejich pracovního úvazku – zatímco ve větších věznicích je kaplanů více, složení je zpravidla římskokatolický kněz a protestantský duchovní, a pracují po celý týden, v menších věznicích bývá kaplan jeden a pracuje pouze několik hodin týdně. Nezanedbatelnou část duchovní služby poskytují duchovní pravoslavné církve, a to zejména rusky mluvícím odsouzeným. V současné době vzrůstá v kaplanských řadách počet žen. Pro vykonávání bohoslužeb a vedení duchovních rozhovorů, případně ke studiu bible, mají věznice vyčleněn samostatný prostor, který má podobu kaple. Kaplani jsou oprávněni duchovně doprovázet nejen odsouzené, ale rovněž zaměstnance věznice, pokud o to projeví zájem.

Působíme ve všech věznicích České republiky

Seznam všech věznic v České republice

Mgr. Otto Broch

Hlavní kaplan Vězeňské služby ČR
ottobroch@grvs.justice.cz

Pavel Zvolánek T.Bh.

Zástupce hlavního kaplana Vězeňské služby České republiky
pzvolanek@grvs.justice.cz

Spolupracujeme s
Vězeňskou službou České republiky

Naši kaplani působí ve všech věznicích v ČR a úzce spolupracujeme s Vězeňskou službou České republiky

Podmínky vězeňské služby

Požadované vzdělání: vysokoškolské teologického směru, případně obecně vysokoškolské s teologickou ( i dodatečnou) specializací, opravňující k samostatnému vykonávání kazatelského (kněžského) působení v té které církvi.

Pověření církevní autoritou k tomu určenou a to výslovně pro službu kaplanskou, tedy v pracovním poměru k Vězeňské službě České republiky.

Předchozí praxe dobrovolného duchovního na základě pověření církve či náboženské společnosti.

Schválení Radou pro duchovní službu ve věznicích a ústavech.

Důležité informace

1. Jelikož se jedná o pracovní vztah k VSČR, je zcela zřejmé, že je nutno respektovat podmínky této státní organizace. Nelze očekávat, že církevní autorita dosáhne svým pověřením kaplanského umístění svého duchovního. Tabulková místa běžně nejsou k dispozici a bývají předmětem složitých jednání mezi orgány duchovní služby (hlavním kaplanem) a ředitelem příslušné věznice.

2. Jde o funkci v rámci Vězeňské duchovní služby, která je službou ekumenickou. To předpokládá informaci v Radě pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (RDSVÚ) a další řízení v kompetenci hlavního kaplana Vězeňské služby. S obsazením kaplanského tabulkového místa nebo jeho části konkrétní osobou musí souhlasit i ředitel příslušné věznice a adept musí být pro tento účel všestranně „přijatelný“.

3. Přes svou příslušnost k určité konfesi musí být adept připraven na vnímání i jiných religiózních směrů i na činnost všeobecně humanitní a na upuštění od jakékoliv formy misijního úsilí pro svou církev.