počítadlo.abz.cz

Stanovisko VDP k MVS/PFI - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP

STANOVISKO VĚZEŇSKÉ DUCHOVENSKÉ PÉČE K PŮSOBENÍ A SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍM VĚZEŇSKÝM SPOLEČENSTVÍM ČR

(archivní materiál přijatý ČS v r. 2013; některé údaje jsou v r. 2017 již neplatné)


Občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče (dále jen „VDP"), zastoupené jejím Výkonným výborem (VV VDP), vydává tímto stanovisko k aktivitám a spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím v ČR (MVS):


Vězeňská duchovní služba v České republice působí od počátku r. 1990 a od  r. 1994 je realizována prostřednictvím organizace Vězeňská duchovenská péče (VDP) v úzké spolupráci s Vězeňskou službou (VS) ČR, na základě Dohody o duchovní službě uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví. Vězeňští duchovní jsou pověřováni svými církvemi. VDP zajišťuje duchovní službu vězněným osobám, případně i jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům VS prostřednictvím školených a kvalifikovaných dobrovolníků, od r. 1998 pak i prostřednictvím kaplanů jednotlivých věznic.

VDP je ekumenické společenství křesťanů a církví, které dlouhodobě a úzce vzájemně spolupracují v rámci vězeňské pastorace. Takováto vzájemná spolupráce i respekt jednotlivých církví a denominací je nejen evropským, ale i světovým unikátem.

Od roku 2011 začalo v České republice působit MVS, které je součástí celosvětové organizace Prison Fellowship International (PFI), se sídlem v USA. Přes snahu VDP o to, aby spolupráce byla korektní, začalo docházet ze strany MVS k jednáním, která hrubým způsobem možnost vzájemné spolupráce narušuje a to zejména z těchto důvodů:

1.  MVS nerespektuje skutečnost dlouholetého působení VDP, její zkušenosti, strukturu i znalost problematiky vězeňské pastorace v podmínkách VS ČR. Deklarovaná podpora a pomoc MVS
je v podstatě proklamativní, ve skutečnosti dochází k nerespektování a obcházení kaplanů a členů VDP.
2.  Kaplany věznic považuje pouze za reprezentanty jednotlivých církví
a zcela tak opomíjí skutečnost podmínky jejich členství ve VDP i doporučení VDP k vlastní kaplanské službě, jako i nezištnou a fundovanou službu více jak stovky dobrovolníků VDP,  působících ve vězeňské pastoraci.
(3.  Tím, že ve svých materiálech pod svým logem zveřejňuje (bez jejich předchozího souhlasu) seznamy kaplanů a zavazuje se je podporovat a pomáhat jim v jejich službě, vytváří dojem výlučné vzájemné spolupráce kaplanů s MVS.) vypouští se, viz poznámku níže
4.  V počátečních snahách o spolupráci VDP s MVS bylo dohodnuto s vedením VS, že VDP
, které má plnou důvěru VS, prostřednictvím dobrovolníků a kaplanů zajistí duchovní službu ve věznicích. MVS pak bude působit pouze v oblasti postpenitenciární péče, což je ze strany MVS porušováno.
5.  MVS působí na bázi odlišných teologických principů (vlastní vyznání víry PFI) a pastoračních cílů (přesvědčení PFI, že řešení kriminality se nachází pouze v duchovní oblasti, resp. znovuzrození) než VDP, která ve své pastorační službě vězněným integruje rozmanitost a bohatství různých křesťanských a církevních tradic. Právě ekumenický rozměr  VDP je zárukou vyváženosti a přirozené autority.
6.  VV VDP zároveň bere na vědomí stanoviska a zkušenosti mezinárodních partnerských organizací, které mají s působením PFI obdobnou
tedy negativní zkušenost. Jedná se především o Mezinárodní katolickou komisi pro pastorační službu ve vězení (ICCPPC) a Mezinárodní asociaci vězeňských kaplanů (IPCA), se kterými léta spolupracuje.
7.  VDP spolupracuje s ostatními nevládními a neziskovými organizacemi v oblasti postpenitenciární péče. Na této bázi je připravena spolupracovat s MVS za předpokladu korektnosti jednání a vztahů.

Výkonný výbor VDP z výše uvedených důvodů nedoporučuje členům VDP/ koordinátorům a zejména kaplanům podporu a spolupráci s MVS, pokud jde o jejich pastorační a jiné aktivity přímo uvnitř věznic. Výkonný výbor VDP z výše uvedených důvodů vyzývá své členy, zvláště kaplany, aby své aktivity s MVS konzultovali s místní skupinou VDP. V případě reprezentace členů VDP/koordinátorů a kaplanů na akcích MVS, je třeba tuto skutečnost projednat na VV VDP. VDP si je vědoma snah MVS zastřešovat pastorační a duchovní aktivity pro vězněné osoby a zásadně s tím nesouhlasí.. Zároveň nedoporučuje dvojí členství v obou organizacích.

V Praze dne: 17.12. 2012      

Za VV VDP: Renata Balcarová

            předsedkyně


Toto Stanovisko přijala a schválila členská schůze VDP 20.3.2013
při svém výročním zasedání

P.S. VV VDP konstatuje, že seznam kaplanů VS ČR pod hlavičkou PFI byl již z webových stránek MVS/PFI odstraněn; tím se ze Stanoviska vypouští bod 3.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky