počítadlo.abz.cz

Jednání VV 2017 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP
Praha GŘ zasedačka
22. listopadu 2017

    Tentokrát jsme jako malý výkonný výbor jednali mezi sportovními poháry v zasedací místnosti na ředitelství a připomněli si, že výsledky naší služby nezávisí tolik na našem výkonu, jako spíš na Boží milosti, která nás uschopňuje a aktivuje užitek: biblický rozsévač musel mít naději, že se aspoň některá zrna ujmou - připomněl Otta v úvodním zamyšlení. Kromě "technikálií" jsme se zabývali Velehradem, FJŘezáčem a smlouvou mezi VDP, ERC a ČBK. Postupně: slavnosti na Velehradě jsou pěkným oříškem, protože bychom rádi připomněli kromě jiného i dvacetileté výročí kaplanské služby, a to důstojně, srozumitelně pro širší veřejnost a zároveň citlivě pro aktuální situaci; koncepci slavnosti se věnuje "přípravný výbor", který hledá osobnosti a zjišťuje hranice možného; přejeme mu spoustu realizovatelných nápadů. Úplně "za rohem" je výročí našeho vězeňského buditele pátera F.J.Řezáče, jehož služby vzpomeneme 14. prosince v 10:30 v rámci Dne vězeňství při pietním shromáždění na pražských Olšanských hřbitovech; odpoledne pak bude v kostele Na Zderaze následovat slavnostní bohoslužba s ustanovením nových kaplanů. V rámci úpravy smluvních vztahů mezi naší organizací a Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí stále hledáme přijatelnou a důstojnou formu naší vzájemnosti a věříme, že přece jen časem dospějeme k přijatelnému výsledku, který by uznal relevantní přínos Vězeňské duchovenské péče pro službu nesvobodným lidem. -
    Do řad členů VDP byla přijata sestra Hana Šimrová (řkc), která posílí náš pracovní tým v borské věznici, případně i v Oráčově. Přejeme jí kromě zdraví a pohody i radost z evangelia, které i jejím přičiněním přichází za vězněnými.

Srdečně zdraví
Bohdan Pivoňka

____________________________________________

Praha Květnice, restaurace
19. října 2017

    Velký výkonný výbor probíhal tentokrát v zadní části květnické restaurace vzhledem k obsazenosti všech jednacích prostor. Sestra Matůšová nás potěšila zvěstí evangelia, že jsme všichni dostali při nejmenším hřivnu a je potřeba s ní pracovat, pečovat o své srdce, abychom se tím zároveň starali o Boží království. Bratr předseda chce při velkých výborech slyšet informace z jednotlivých členských církví; proběhlo tedy "kolečko" poznámek a zkušeností z našich řad. Důležitým bodem jednání byly informace o připravované podobě výroční kaplanské konference v rámci velehradských slavností v červenci roku 2018: Vězeňské duchovní službě bude už 20 let - a to výročí by se mělo dobrým způsobem připomenout i naší společnosti. Změn dozná i letošní zimní akce u hrobu Františka Josefa Řezáče na pražských Olšanech; rádi bychom kromě pietního shromáždění uspořádali i shromáždění bohoslužebné v kostele sv. Václava Na Zderaze s vysláním nových kaplanů, způsob setkání ještě není dořešen, dle možností je třeba si rezervovat 14. a případně i 15. prosinec 2017. Již několik let se táhne dokončení poslední Dohody o duchovní službě, dluhem zůstává vnitřní smlouva mezi VDP a ERC a ČBK; třeba dopracovat a dojednat smlouvu tak, aby bylo zajištěno kompetentní působení VDP v rámci Dohody o duchovní službě. Průtahy nemá na svědomí naše strana. Rádi jsme zhodnotili i avizovaný seminář v příbramské věznici na Bytízu; sešlo se nás tam 18. října asi 25 účastníků, vyslechli jsme si přednášku na téma Spiritualita jako kompas života v podání pana psychologa Kalouse, prohlédli si některé vězeňské prostory a zakončili vážným povídáním a modlitbou ve vězeňské kapli, vyzdobené velkoplošnými obrazy z Noci kostelů. Provázela nás paní kaplanka Vendula Glancová, účastnili se i hosté - pan generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a Pavel Pokorný, náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické. Informacemi hlavního kaplana jsme výbor zakončili; tentokrát nebyli přítomní žádní adepti členství v našem spolku.

Pěkně pozdravuje a vše dobré přeje
Bohdan Pivoňka

_______________________________________Praha Květnice, VIP salonek
21. září 2017

     Díky Bohu jsme se znovu sešli v plném počtu, až na hlavního kaplana, který měl ještě dovolenou. Bratr František nás uvedl do meditačního rozpoložení obrazem Ježíše před Pilátem, kde jako autorita vypadal spíš Pilát, zatímco jeho protějšku by se nikdo asi nechtěl podobat. Tolik nás pronásleduje povrchní posuzování věcí, zatímco pravda je často ukrytá pod nevzhledným zevnějškem; tedy k jádru máme hledět a tak věřit.
    Těžištěm jednání byly dojmy a zkušenosti ze setkání na Velehradu začátkem července. Veskrze pozitivní, jak vyplynulo z dalšího: výstava se povedla, zájem o stánek VDP byl nevšední, do kasičky nejen cinkalo, o výrobky vězňů byl zájem - a možná se i rozšířil okruh lidí, kteří věděli co se skrývá za našimi iniciálami. Víc nás ovšem zaměstnával výhled do příštího roku, kdy by akce VDP měla být představena v reprezentační podobě včetně slavnostní kaplanské konference. Akcent proti povrchnosti zazněl dost přesvedčivě.
    Navštívili nás bratr a sestra - Mgr. Jan Dítě a paní Martina Jezl Maryšková s žádostí o vstup do našeho spolku. Sestra Maryšková (cb) by ráda byla nablízku odsouzeným ženám v pobočce ruzyňské vazební věznice v Přílepech, zatímco člen Koinonie Jan Křtitel v Liticích, řádový bratr Jan Dítě (řkc) byl pozván na Bory, kde dlouhodobě chybí katolický kněz. Měli jsme radost "z nových duší", které ty naše, přece jen "starší" duše, občerstvily a povzbudily. Z perzonálií dále jsme na základě pozitivních doporučení ukončili prodlouženou zkušební dobu bratra Mgr.Ivana Havlíčka (řkc) a tím mu umožnili stát se právoplatným členem VDP. Rozhodnutím nadřízených z církevní oblasti jsme členství bratra Daniela Blažkeho (řkc) přerušili.
    Zveme všechny zájemce do Příbrami na historický Bitýz; bude se tam 18. října konat seminář VDP s názvem "Spiritualita ve vězeňském hávu"; shromáždění velkého výkonného výboru, jež mělo původně probíhat v Exercičnmím domě na Svaté hoře, bude z technických důvodů přesunuto do Prahy na Generální ředitelství.
    Připravujeme se na jubileum nestora duchovní vězeňské práce P. Františka Josefa Řezáče, které bývá připomínáno 14. prosince; rádi bychom rozšířili setkání u jeho hrobu na Olšanech pokud možno i do odpoledních hodin, kdy by bylo možno Den vězeňství oslavit bohoslužebným shromážděním.

Těšíme se na příští setkání,
Váš Bohdan Pivoňka

_______________________________________________________________________

Praha Květnice, VIP salonek
15. června 2017

     Naposled před prázdninami. Blažej Pelán připomněl na základě apoštolské zvěsti pro křesťanské prostředí trochu bolavou zásadu, že to na světě prostě bez utrpení a potíží nejde, ale že to nemá věčné trvání, protože se "nahoře o tom ví" - a výsledkem bývá závěrečná posila a utvrzení ve víře. S radostí jsme hovořili o proběhlém odborně metodickém semináři ve Stráži pod Ralskem, který na základě zvýšeného zájmu hlavně z řad  profánních zaměstnanců dokazuje, že VDP nabízí nikoliv úzce partikulární témata, ale záležitosti velmi aktuální, k nimž právě hranice důvěrmosti patří. Ozvalo se opět volání po rozšíření semináře na třídenní jednání - žádost by měl bratr předseda při přípravě dalšího OMS předložit vedení VS. K vysoce aktuálním záležitostem patří naše účast na velehradských slavnostech. Letos by měla VDP mít kromě obrazové dokumentace o Noci kostelů na Bytízu i vlastní stánek s předměty, na jejichž vzniku se podíleli odsouzení - a vhodné osoby schopné komentáře k celkovému postavení VDP. Příští rok - jubilejní (20 leté výročí vzniku kaplanské služby) počítáme s širší prezentací duchovní služby v hlavním programu slavnosti, což už nyní nás zaměstnává stran přesvědčivého a živého představení naší práce celé společnosti. -- Do řad VDP byl přijat bratr Zdeněk Martasek (casd), který úspěšně prošel nástupním kursem VDP a bude docházet do věznice ve Vinařicích.

    Příjemný a bezpečný čas o prázdninách za členy výkonného výboru VDP přeje Váš

    Bohdan Pivoňka

____________________________________________

Praha Květnice, VIP salonek
27.dubna 2017

    Malý VV, klidná atmosféra. Přijali jsme povzbuzení, že podle podobenství z Markova evangelia můžeme předpokládat, že zrno zaseté, či jenom hozené do země, roste bez lidské kontroly, ba dokonce bez vědomí rolníka - a že tedy podobně roste i společenství Božího královstrví, i když by se to nezdálo. Mohutný akcent proti strachu. Zhodnotili jsme výroční členskou schůzi v Praze - Petrovicích, plodné jednání v příjemném prostředí nově otevřeného římskokatolického sborového domu. Přítomní si mohli rozebrat literaturu - bible a další publikace, které byly zakoupeny částečně z peněz Paulinek a částečně z daru poskytnutého VDP. Příští velkou akcí bude Mezioborový seminář ve Stráži pod Ralskem (16. - 17.května 2017); shodli jsme se na hlavním tématu "Hranice důvěrnosti" a na řečnících PhDr. Miluši Sadílkové a na Mgr. Jakubovi Hučínovi. Otto Broch představil svou vizi védépáckého příspěvku k velehradským slavnostem i předpokládanou podobu tohoto sejití v r. 2018, kdy si budeme připomínat  dvacetileté výročí kaplanské služby ve věznicích ČR. Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (RDSVÚ) bude projednávat podobu vnitřní smlouvy mezi VDP, ERC a ČBK a plnit tak dluh z r. 2013, kdy byla uzavřena nová Dohoda o duchovní službě ve VSČR. Kaplanská služba stojí před složitým rozhodováním o funkčním zařazení kaplanů; prosíme, modlete se za tuto službu, aby se mohla rozvíjet nejen podle představ nadřízených orgánů, ale především k prospěchu těch lidí, za nimiž jsme ve vězení posláni.

S pozdravem váš
Bohdan Pivoňka

_______________________________________________________________________

Praha Květnice, jednací místnost č. 507
23. února 2017

     Po úvodní pobožnosti, vyzývající nás k následování Povolávajícího, jsme vzpomněli na nemocné a churavé (bratr Bob Čejka po operaci, omluvený bratr Otto Broch - viróza) a vyslechli informace od "přísedících" z církví ve výboru nezastoupených - byl velký výkonný výbor. Některé zprávy smutnější (zemřel Peter Pavel Kocúr), některé radostnější (na př.chystané velkopáteční bohoslužby vysílané z Valdic). Potěšila nás bohatá účast na nástupním kursu vstupujících do VDP - po dlouhé době 14 nových adeptů; kurs se konal předešlý den rovněž na Květnici (viz zpráva na našem webu). Hovořili jsme o náplni a realizaci výroční členské schůze VDP, která se bude konat koncem března (30.3.) v římskokatolické farnosti v Praze Petrovicích pod záštitou správce této farnosti a zároveň člena výkonného výboru VDP bratra Františka Převrátila. Podrobnosti lze najít ZDE.
V otázce koordinační komise jsme se rozhodli neměnit Stanovy, ale nabídnout novou formu zpráv při kaplanských poradách (s účastí pozvaných koordinátorů, kteří nejsou kaplany). Rovněž hlavní téma odborného metodického semináře bylo předmětem diskusí výboru. Zaujali jsme nově formulovaný postoj k materiálu, který se na našich stránkách týkal Mezinárodního vězeňského společenství.
    Těžištěm čtvrtečního jednání byly ovšem přijímací formality několika bratří, kteří předešlý den absolvovali nástupní kurs. Po obohacujících vzájemných rozhovorech byli do VDP přijati: kněz Řádu bosých karmelitánů Jaroslav Suroviak (řkc - Vinařice), otec Jakob, civilním jménem Martin Rojek (pc - Znojmo) a bratr Marek OP, občansky Petr Koukal (řkc - Olomouc). Můžete se na ně podívat ZDE. Zkušební dobu s úspěchem dokončila sestra Van Thu (vietnamská dáma dojíždějící do Světlé). V liberecké věznici přestala pracovat kaplanka Renata Wachová ze služebních důvodů; ve Valdicích ukončil své působení bratr Pavel Jandejsek z důvodu ztráty církevního pověření.

S pozdravem
Bohdan Pivoňka

_________________________________________________

Praha Květnice, jednací místnost č. 507
18. - 19.ledna 2017

       První lednové setkání malého výkonného výboru jsme rozvrhli na dva dny; důvodem byla skutečnost, že tíseň času vedla často k překotnosti a         nemožnosti domyslet projednávané záležitosti do důsledků. Rovněž nebylo dost času na rozhovor s přijímanými novými členy, podařilo se nám občas svými nepokojnými otázkami nového adepta potrápit. Vzhledem k přestavbě GŘ jsme jednali v květnické Zotavovně, v jednacím sálku v 5. patře: nakonec tam bylo dobře.

    Nutně bylo potřeba dojednat otázky letošních akcí ve VDP. Nástupní kurz proběhne 22. února za přítomnosti plk. Pavla Horáka. K výroční členské schůzi jsme byli tentokrát pozváni na římskokatolickou faru v Praze Petrovicích do nově upravených prostor, které nám ochotně nabídnul místní farář, člen VV, bratr František Převrátil; schůze se uskuteční ve čtvrtek 30. března. Přemýšlíme nad vhodným tématem každoročního mezioborového semináře ve Stráži pod Ralskem, aby zaujalo nejen členy VDP, ale i pozvané kolegy z Vězeňské služby.
Velehradské setkání je každoročně pro nás velkou výzvou, jak výrazně, odpovědně a přitom lidsky přitažlivě představit poutníkům službu kaplanů i dobrovolníků; zdá se, že pro nás letos bude jistou "renezancí" pozitivních vztahů i mezi pořadateli slavností a našimi zástupci. Přípravu má na starosti bratr kaplan Otto Broch z Olomouce, který spolupracuje i s dalšími aktivními účastníky - především s p. ředitelem Petrem Blažkem z teplické vazební věznice, který má na svědomí onu krásnou reprezentativní "kapličku". Od něho jsme přijali s vděčností i jeho obraz nazvaný "trnitá cesta k pokání".    Den českého vězeňství jsme si připomněli na sklonku minulého roku u adoptovaného hrobu reformátora vězeňství P.J.Řezáče; nebylo nás mnoho, ale pietní shromáždění proběhlo velmi důstojně. Zprávu o tom lze otevřít ZDE.

    Hodně jsme diskutovali o budoucnosti kaplanské služby v upravovaných podmínkách organizačního zařazení do Vězeňské služby. Prosíme, myslete ve svých modlitbách na to, aby měli kaplani dostatek svobodného prostoru pro svou široce rozkročenou službu...

    Přivítali jsme během zasedání dva adepty hlásící se do VDP. Bratra Alexandru Cebana, pravoslavného duchovního jsme předběžně schválili pro tři moravské věznice (Brno, Olomouc, Kuřim), kde by mohl být velmi prospěšný vzhledem k svým jazykovým znalostem moldavštiny, rumunštiny a ruštiny. Druhému - ing. Valentinovi Papazianovi, řkc - jsme poskytli ještě prostor k podrobnějšímu seznámení s charakterem služby VDP a doporučili jsme mu roční odklad. - Farář ČCE David Nečil z Českých Budějovic úspěšně prošel roční zkušební dobou a byl jednomyslně do VDP potvrzen.

Vše dobré na začátku roku 2017 přeje
Bohdan Pivoňka

___________________________________________________


Praha Zotavovna Květnice 23. listopadu 2016

 
Nová situace „přestavby“ na GŘ (rozuměj kanceláří) se projevila i tím, že jsme nenašli k výborovému jednání na GŘ „místa zůstavajícího“ – a byli jsme přijati v salónku květnickém. Bratr František v úvodní názorné pobožnosti představil na motivu ze sixtinské kaple směřování lidské i Boží, ruce jakoby k sobě toužebně vztažené a přece bez kontaktu a puklinou oddělené…

  
Jedním z hlavních témat jednání výboru byla metoda vedení přijímacího rozhovoru s adepty členství ve VDP: aby nebyl ponížením, "grilováním", ale nutnou a přitom příjemnou informací; kolikrát zraňujeme druhé svou vyrovnanou bohorovností... Bratr Otto přišel zase s Velehradem, zda pokračovat dál v našich stále složitějších prezentacích, anebo volit cestu jinou, živější, bližší k těžišti naší služby: což takhle mít uprostřed slavnosti stánek VDP s „živoucím“ vězněm? …


Vrátili jsme se také k nedávné kaplanské poradě: lépe hospodařit s časem! Oživit formu koordinátorské služby včetně nového pojetí „funkce koordinační rady“- námět i pro členskou schůzi. ...                                                    

Kočnarova zpráva o možném navýšení kaplanských tabulek, na první poslech neuvěřitelná (+15), postupně „vychladla“ tolik jich nebude, ale přece něco…
   Další informace se týkaly nové smlouvy mezi GŘ a VDP ohledně kanceláře na GŘ, získaného grantu pro službu VDP a připomenutí Dne vězeňství 14.12.2016 v 10 hodin u hrobu P.F.J.Řezáče na Olšanských hřbitovech (zájemci zváni!). Také jsme si stanovili termíny společných setkání a porad v roce příštím.

Zdraví vás
Bohdan Pivoňka
___________________________________________________________________________________
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky