počítadlo.abz.cz

Jednání VV 2015 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP


Praha, 20. listopadu 2014
    Poslední sejití výboru v tomto roce. Setkání, které vedlo k reflexi prožitého, k vážení dílčích úspěchů i dílčích proher. Byl to rok velkých zvratů: od pochybností o společenské váze našeho sdružení k objevení nových perspektiv a možností. Velmi nás potěšila krásná slavnost 20ti letého výročí existence našeho spolku - sdružení. Slavnost vyvážená, co do projevů i do hudebního zážitku. A hlavně překvapivá osobní účastí paní ministryně spravedlnosti prof. dr. Heleny Válkové. Nejen její účast, ale především její hluboký projev, kdy nám na závěr přála, aby se při nás naplnilo požehnání Boží, protože bez toho to vůbec nejde. Renata si odnesla vyznamenání - plaketu Vězeňské služby a já zase ocenění "Bene meritus" od ministerstva. Nejdůležitějším hřejivým pocitem byla ovšem blízkost našich spolusester a spolubratří, pocit sevřeného společeství, napřeného k pomoci tam, kde je pomoci potřeba. Zprávu o slavnosti můžete najít
ZDE.
    Ve výboru jsme kromě hodnocení minulých akcí přemýšleli i do budoucna: v březnu příštího roku končí sestře předsedkyni mandát a ona ohlásila - zdá se že velmi důrazně - svůj odchod z funkce a do důchodu (i když tak mladé ženy by tam odcházet neměly, nám - duchem ještě dětem - to svědčit patrně nebude. Zdá se, že kromě nového výkonného výboru bude také nový předseda/dkyně a spoustu dalších novinek. Stanoveno bylo zatím pouze datum konání
volební členské schůze, nikoliv ještě místo: zatím si zapište čtvrtek 26. března 2015, další bude časem oznámeno. -- 3. prosince t.r. máme plánováno meditační shromáždění v Olomouci na římskokatolické faře v Opletalově ulici: pokud jen trochu budete moci, těšíme se na společenství, kdy naštěstí my nic řešit a rozhodovat nemusíme. - 11. prosince pak dojde k významné události, kdy poprvé po dlouhé době bude vzpomenuto zakladatele duchovní vězeňské služby - P. F.Josefa Řezáče při pietní vzpomínce na Olšanských hřbitovech v Praze; tak Vězeňská služba letos oslaví - aspoň v Praze - historický Den vězeňství. Uvažovali jsme dál i nad velehradskou výstavou prací vězňů, jak zajistit větší autenticitu a přesvědčivou přitažlivost, uvidíme, zda do budoucna uspějeme s aktuální prezentací vězeňských kaplí.
    Návšrěvy tentokrát nebyly, takže jsme měli víc času na vlastní problematiku. Myslíme na všechny, kteří mají o nás zájem, i na ty druhé, jichž se to zdánlivě netýká. A přejeme nám všem, aby nás provázela Boží milostivá ochrana a aby to, co jsme udělali nedobře či pokazili, obrátil sám v dobré.
Přejeme krásné Vánoce  a do budoucna víc perspektivy, než se nadějeme.


Váš Bohdan Pivoňka, zatím ještě poradce - koordinátor

_____________________________________________________________________________________________________________________

2015

Praha, 15. ledna 2015

    Přehoupli jsme se do dalšího občanského roku a s Boží pomocí budeme pokračovat. První sejití velkého výboru se neslo výhledem k roku velkých změn. Funkční období uplynulo či uplývá dvěma důležitým dámám: ve své funkci končí paní hlavní kaplanka Vězeňské služby Mgr. Květoslava Jakubalová a v březnu proběhne volební členská schůze, jež bude rozhodovat o nástupkyni - nástupci naší milé předsedkyně Renaty Balcarové. Navíc je před námi úkol dořešit některé legislativní záležitosti - stále ještě není uzavřena smlouva mezi naším sdružením a Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR; uzavření této smlouvy předpokládá Dohoda o duchovní službě z listopadu 2013 a není vinou vedení VDP, že ještě k ní nedošlo. Jednou z příčin je i ekonomická nevyjasněnost stran platu budoucího šéfa VDP; do této doby toto břemeno nesla domovská církev Renatina - a obětovala značnou částku pro naší službu, aniž by za to žádala nějaké kompenzace. Stěží dokážeme vyjádřit svou vděčnost opravdověji církvi, která tak prakticky dokázala, kam až sahá ekumenická spolupráce a duchovní tolerance. Než o těchto otázkách bude patrně řeč později.
    První sezení zahájil bratr Otto Broch úvodním zamyšlením, že obrácení není ani tolik snaha být lepším jako touha po znovuobnovení důvěrného vztahu k naší Autoritě, vykročení vstříc, abychom poznali, že vlastně On je s námi. Zhodnotili jsme pak některé akce minulého roku jako dozvuky Velehradu a pietní shromáždění u
hrobu F.J.Řezáče. Autoři nejlépe oceněných prací odsouzených na Velehradu byli odměněni. Hlavně jsme se zabývali přípravou členské schůze, která se bude konat ve čtvrtek  26. března 2015 ve střešoviské modlitebně ČCE v Praze 6; pozvání k této schůzi bude následovat, až budou jasné všechny okolnosti. Dáno je též datum pořádání mezioborového semináře VDP/VDS/VS: 20.-21.5.2015 v prostorách Akademie VS ve Stráži pod Ralskem; téma setkání i rozsah pozvaných hostí tepre upřesníme.
    Na první zasedání VV v roce 2015 nebyl zván žádný adept, ani host. Měli jsme tím pádem vhodné podmínky pro pokojné jednání. Pokojnou atmosféru bychom si přáli i do budoucna. Čeká nás spousta rozhodování a řešení závažných otázek. Věříme, že na to nejsme tak úplně sami. Prosíme, myslete na naši společnou věc a modlete se, aby vše probíhalo podle vůle našeho Pána - a abychom byli dostatečně citliví na rozpoznání, kudy a kam nás vede.

Bohdan Pivoňka
____________________________________________________________

Praha, 19. února 2015

    Předposlední malý výbor ve starém složení, pozván i kaplan Miroslav Bob Čejka, expert přes volební postupy. Hovořili jsme pochopitelně o žhavých otázkách, které je třeba ještě vyřešit do konce března, tady do členské schůze 26. března 2015, jež bude letos i schůzí volební. Sestra předsedkyně a s ní celý výkonný výbor VDP skládají své mandáty. Jde emočně o dost složitou situaci, protože se mnohé mění, v prostředí duchovní služby i ve společnosti. Dnem 1. února jsme uvítali nového hlavního kaplana Vězeňské služby - ing.Bc. Pavla Kočnara, který vystřídá v této funkci Mgr. Květoslavu Jakubalovou; rozhovor s ním můžete číst ZDE. Zároveň litujeme odchodu paní ministrryně spravedlnosti prof. dr. Heleny Válkové, která podala - dle dostupných mediálních zpraáv - svou rezignaci ne zcela dobrovolně; o jejím nástupci zatím není zcela jasno. Střída na místě předsedy - předsedkyně VDP je zároveň spojena s dosud nevyřešenou otázkou zajištění osobních požitků budoucímu předsedovi - dosud totiž vše řešila Církev adventistů s.d. zcela velkoryse a bez sebechvály; teprve teď poznáváme, jak moc nám naše sesterské společenství posloužilo. Vedle řešení otázek takřka existenciální povahy hodláme pokračovat v každoročním programu sdružení/spolku. Chystáme odborně metodický seminář (OMS) ve dnech 20.-21. května v Akademii VS ve Stráži pod Ralskem, ale dosud nemáme zcela jasnou představu o podobě setkání a pozvaných; vše bude oznámeno po vyřešení personálního obsazení VDP. Na velehradských slavnostech počátkem července má být představena zcela ojedinělá prezentace vězeňských kaplí; doufáme, že panující situace kolem změn ve VV a VDS příliš instalaci prezentace kaplí na Velehradě neovlivní.
    Do řad VDP byl 19.2.2015 přijat
bratr Jaroslav Hraba, římský katolík, působící zatím v doprovodu kaplana Penyuka ve věznicích v Ostrově a nově i sám v Novém Sedle. Jemu přejeme v jeho působnosti Boží požehnání a moudrost, což toužebně vyhlížíme i sami pro sebe. Kéž Boží cesty nás vedou k plnění jeho vůle, když jeho zrak není nikdy obtížen - a lidské mihotání jej nevyvede z míry.

Bohdan Pivoňka
___________________________________________________________

Praha, 9. března  2015

    Naposledy v dosavadní sestavě. Leckteří se omluvili, zřejmě i kvůli následné kaplanské poradě, ale byl i Bob, který hrozil svou absencí, jelikož šlo o netradiční pondělek; přišel mezi nás k radosti všech. Program měl být odlehčený, přesto jsme se dost pracně zamýšleli nad budoucími tématy: nad blížící se členskou schůzí, nad odborně metodickým seminářem, jehož podobu stěží můžeme určit, když končíme - a když jsme téma příznačně stanovili "Co bude potom?". Panuje mnoho nejasností, i ona ekonomická -  kdo bude platit předsedu? Bob přinesl vypracovaná "volební pravidla VDP", jež byla diskutována a odsouhlasena. Diskutovali jsme rovněž problematické působení vietnamských misionářů ve věznicích a v té souvislosti nestandardní postupy církevních organizací, které příliš nedbají na kvalitu a způsobilost doporučovaných. Z Německa přišlo pozvání na výroční konferenci její duchovní vězeňské služby, které se koná v místě "Kloster Drübeck" 4.-8.5.2015. A v poslední chvíli přišel bratr Mgr. Tomáš Procházka, farář Československé církve husitské, byl s potěšením slyšen a následně přijat do naší organizace s nasměrováním do borské věznice.
    Po závěru jsme se přesunuli do jiného prostoru, který se běžně nazývá stravovacím zařízením, kde jsme pobyli (mediálně vyjádřeno) "v delším srdečném rozhovoru".
    Pozvánku na poslední zasedání VV zakončila paní předsedkyně slovy:
kéž nás Hospodin i do budoucna doprovází a vede. Připojujeme se obecně lidsky i modlitebně k této prosbě.


Bohdan Pivoňka
____________________________________________________________

Praha, 30. dubna  2015

    V nové sestavě s novým předsedou a staronovým "mančaftem". Nebudu se šířit o členské schůzi, protože si o ní můžete přečíst TADY a složení nového výboru najdete TADY. Předávání úřadu ovšem nejde tak hladce, jak se předpokládalo, protože náš "nový" předseda byl "starým" předsedou v církvi a i tam existují pravidla předávání. Nový výkonný výbor se měl sejít už 16. dubna, ale podařilo se nám zahájit "sezónu" teprve posledního apríla. Co překvapilo: naprosto klidná atmosféra, cílené dotazy na praxi jednání výkonného výboru a na rozpracované záležitosti. Kromě toho jsme se důkladně představili: nahlédnout do tajemství minulých dní nás šesti (zatím - Otto Broch se omluvil kvůli nemoci) byo napínavé. Jednou z členů výboru byla i dosavadní předsedkyně Renata: předseda jí srdečně poděkoval za dlouholetou službu, jež - dle jeho názoru - nekončí přechodem předsednictrví; ukápla i slzička na mužské skráně. Povinností prvního zasedání byla vnitřní volba místopředsedy a tajemníka. Po zvážení spravedlivého ekumenického vyvážení byl místopředsedou VDP zvolen dlouholetý člen VDP a olomoucký kaplan - Otto Broch a tajemníkem nová tvář ve výboru Blažej Pelán, kaplan borský. Termínově nejpalčivější byla příprava odborně metodického semináře VDP/VDS/VS ve Stráži pod Ralskem - už 20.května se účastníci mají sejít v Akademii VSČR nad postpenitenciárním tématem: Co bude potom? Obecně zajímá tato otrázka i nás, nejen ve smyslu péče o propouštěné na svobodu. Z dalších akcí jsme byli informováni o slavnosti inaugurace hlavního kaplana a jeho zástupce do jejich poslání; bohoslužba se má uskutečnit 3. června v pražském kostele U Martina Ve Zdi, patrně od 17 hodin. Velký výkonný výbor se poté sejde druhý den 4.6.2015 v zasedací místnosti generálního ředitelství Vězeňské služby; při tomto sejití se pokusíme stanovit zbývající termíny až do konce roku.
    Prosíme, myslete na práci nového výboru duchovně i prakticky - a buďte k nám shovívaví. Díky. Stále ještě váš

Bohdan Pivoňka
_____________________________________________________________

Praha, 4. června  2015

    Realitu jsme zakusili hned zrána, kdy jsme byli nuceni opustit dlouho zamluvený prostor v jednacím sálu na GŘ, protože nadřízená složka má vždycky přednost; 15 zúčastněných se nás stlačilo do naší védépácké zasedačky - a až na dýchací potíže jsme vše přestáli ve zdraví; odpoledne už zase v regulérně zajištěných prostorách. A propos: byli přítomní již i zástupci církví, oproti dřívějšímu složení jen J.Cieslara (SCEaV) nahradil Vladislav Szkandera a za CČSH byla delegována sestra kaplanka Daniela Klimešová; komplet lze shlédnout ZDE..
    Patřilo k úvodnímu zasedání velkého výboru, že jsme se
vzájemně představili, tu stručněji, tu šíře, zpozdili jsme se v naplňování programu, ale bylo to zdržení každopádně užitečné. Pochopitelně jsme reflektovali i inaugurační slavnost den předtím, hodnotili a "vytěžovali" předávané zkušenosti a názory. Dalším bodem programu byly i dojmy z mezioborového semináře ve Stráži pod Ralskem, dojmy poměrně potěšitelné, téma živé a aktuální, rovněž účastníci "živí"; jen nedostatek času pro hlubší výměnu názorů: pokusíme se příští rok zažádat o seminář třídenní. Blíže o OMS ZDE. Místopředseda Otto Broch informoval o přípravě výstavy na Velehradě při svátečních dnech začátkem července: letos se představí duchovní služba prostředím, v němž se koná - velkým přehledem většiny kaplí a bohoslužebných místností ve Vězeňské službě. Zároveň Otto přiblížil výboru přednosti připravované služby v rámi aktivit "Druhé míle".
    Předseda nás seznámil s jednáním ve věci participace pravoslavné církve na duchovní službě a s průběžným řešením
nelehké situace v pravoslaví v ČR. V části "různé" jsme uvažovali, jak dál, abychom v konkurenci s dalšími skupinami, podílejícími se na pastorační službě ve věznicích nezaostávali, ale hráli potřebnou specifickou a nezastupitelnou roli. Bratr Zvolánek předložil výboru zprávu o svých cestách v rámci pastorace i o zamýšlené kaplanské aktivitě ve valdické věznici. Na závěr jsme si naplánovali předběžný kalendář na druhé pololetí. S pozdravem


Bohdan Pivoňka
__________________________________________________________________________

Praha, 10. září 2015

    Po prázdninách jsme měli co dělat, sešli jsme se téměř v plné sestavě. Bratr předseda ve snaze urychlit jednání poslal většinu písemných předloh předem, ale stejně jsme jednali až do večera. Zhodnotili jsme velehradskou výstavu při slavnostech "Lidí dobré vůle" - zvlášť na nás i návštěvníky zapůsobila věrná kopie teplické vězeňské kaple v měřítku 1 : 1. Narazili jsme na administrativní nejasnosti při přijímání nových členů a rozhodli se vytvořit manuál pro tuto příležitost. Potěšila nás zpráva bratra předsedy, že se podařilo zajistit již část finančních prostředků, přislíbených pro další vydání Bible pro vězně; byla vytvořena užší komise, jež má vydání bible i její podobu a rozsah připravit. Překvapila nás jistá nekázeň v placení členských příspěvků, když vyšlo najevo, že své finanční povinnosti plní pouze větší třetina členů VDP; v této souvislosti třeba uvést, že naše hospodářská situace není růžová, fakticky stačí finanční prostředky jen na krytí základních potřeb, když naštěstí díky porozumění Vězeňské služby máme stanoveno za kancelář a její provoz nulové nájemné. Bylo zdůrazněno, že podle stanov patří placení příspěvků k podmínkám členství v našem společenství (Stanoivy C I 2c) ;  v odůvodněných případech může být brán zřetel na neutěšené sociální poměry. I z tohoto důvodu jsme rozhodli, že členům VDP, neplnícím své povinnosti, bude zaslán osobní dopis k povzbuzení jejich aktivity. Vězeňská duchovenská péče se rozhodla převzít záštitu nad opravou hrobu P.Josefa Řezáče formou t.zv. adopce; chce tímto způsobem upozornit na kvalitní názory katolického kněze a pedagoga předminulého století a zároveň projevit podporu Vězeňské službě v jejím prosazování humanitních principů ve vězení; i v této oblasti nemáme finanční krytí a vedle hledání sponzora navrhuje výbor dobrovolnou sbírku mezi členy VDP; dárci nechť laskavě použijí číslo účtu VDP a jako variabilní symbol použijí čísla 1412, tedy čtrnáctého prosince, na nějž připadá den českého vězeňství a zároveň termín, do nějž by měla být oprava provedena. Za tímto účelem bude ještě uveřejněna zvláštní zpráva na našich stránkách.

    Personální záležitosti: předseda
bratr Pavel Zvolánek se na základě žádosti církve CASD a souhlasu Rady pro duchovní službu stal kaplanem valdické věznice na částečný úvazek, čímž vystřídal končícího valdického kaplana Josefa Dvořáka ze stejné církve.  Do zasedání byl pozván bývalý vojenský kaplan a dřívější člen našeho sdružení P. Ivan Havlíček, který obdržel od Mons. Kajneka pověření pro službu ve Světlé n/S. Byl přijat a do práce dobrovolného pracovníka jej uvede bratr Aleš Kocián.

    Prosíme, sledujte naše stránky
www.vdpcr.eu, na nichž bývají uveřejňovány všechny důležité záležitosti. Nezapomínejme na sebe navzájem. Modleme se za to, abychom svou službou nikomu neztížili cestu k Hospodinu.
S pozdravem Váš

Bohdan Pivoňka
_______________________________________________________________

Lomec u Vodňan 22. října 2015
    
Velký výkonný výbor navazoval na
českobudějovický seminář, který seznámil přítomné nejen s poměry ve vazební věznici, ale i s velmi zajímavým tématem, výkonu trestu "citlivého k rodinám" odsouzených; o tom přesvědčivě a naléhavě přednášel pan doktor J. Hála. K večeru se přesunuli členové velkého výboru VDP na pozvání českobudějovické kaplanky řádové sestry Mlady do nedalekého kláštera "Šedých sester" v Lomci. Zakusili jsme ten večer v krásném prostředí přírody i působivé atmosféře poutního kostela  prožitek porozumivé jednoty napříč konfesemi: asi nikoliv náhodou. Sestry nám poskytly příjemné ubytování a ještě lepší domácí pohoštění, které přispělo k plodnému jednání tohoto i následujícího dne. V klidu jsme probírali mnohé neklidné zprávy, týkající se současného stěhování národů a našeho úkolu ve vztahu ke klientům, kteří se po výkonu trestu nemají kam vrtnout. Usnesli jsme se na přípravě dotazníku, který by měl nabídnout možná a schůdná řešení. Kromě dalšího podal předseda P. Zvolánek zprávu o stavu jednání v případě adopce hrobu F.J.Řezáče i o rozhodnutí, vyhlásit mezi našimi členy dobrovolnou sbírku na tuto akci (č.ú. stejné jako pro příspěvky VDP, VS. 1412), jíž projevíme Vězeňské službě ochotu k podpoře duchovního odkazu významného kněze 19. století.  Projednali jsme několik osobních záležitostí a administrativních opatření, v neposlední řadě informaci o zkušební době některých členů VDP a přípravě na kaplanskou poradu, která se letos uskuteční ve Zotavovně v Přední Labské. Došli jsme i závěru, že je v současné situace nanejvýš potřebné, abychom byli odborně informování o problematice islámu - a to skutečnými odborníky; mezioborový seminář v příštím roce by se měl týkat tohoto tématu.

    Vzhledem k prostředí jednání nebyly návštěvy
žádné a bratr Tomáš Kvasnička ukočil modlitbou vděčnosti.
P.S.Pod ochranou shůry jsme dotazili domů v pořádku. Na fotky z Budějic i z Lomce se můžete podívat
ZDE.

Bohdan Pivoňka

_______________________________________________________________

Praha, 25. listopadu 2015

    Patrně poslední setkání výboru v tomto roce. Na programu bylo především zhodnocení kaplanské porady, která se konala 9.- 10.11.2015 v prostorách Zotavovny VS v Přední Labské. Je to milé místo, kam jsme se vždycky těšili, protože se pravidelně našla chvilka na příjemnou procházku. Tentokrát celé dva dny pršelo jako z konve, takže jsme jednali úspěšně a vytíženě. Vrátili jsme se s dobrými pocity, snad příště by mohl být program volnější. Mohli jsme aspoň trochu sdílet problematiku trestního soudce a možný konflikt takového povolání s humanistickými myšlenkami (Mgr. Kubů); ředitel Nové Šance Petr Novák nás prostřednictvím ing. Toporčákové pozval do koblovského zařízení a přiblížil nám novou postpenitenciární formu "Probačních domů". To vše pod vedením hlavního kaplana, ten zase pod vedením náměstka GŘ plk.PhDr. Pavla Horáka a my všichni - jak věříme - pod vedením Shora. Zpět k výboru: hovořili jsme ještě o Druhé míli, zapsaném spolku, a o jeho spolupráci s VDP v rámci zkvalitněnní postpenitenciárních snah a přijali Deklaraci o spolupráci jako základní dokument.  Bratr předseda nás informoval o úspěšném průběhu opravy hrobu P.J.Řezáče, když jsme převzali odpovědnost za místo posledního odpočinku tohoto zasloužilého kněze - propagátora lidsky pojatého trestání; hrobové místo VDP "adoptovala". Probrali jsme "termínovník" akcí na příští rok a přijali zprávu o zasedání Rady pro duchcovní službu ve věznicích a ústavech. Poznali jsme nového hospodáře našeho sdružení pana Ing. Petrta Kafku, který se nám byl představit. Kolega českobudějovický evangelický farář Mgr. David Nečil nás potěšil svým rozhodnutím vstoupit do VDP a byl následně do našich řad přijat.

    
Kdybychom se  už do konce roku neozvali (nesetkali se, nenapsali si, nemluvili spolu, neslyšeli se) - tak vzhlížejme k nadějné události, jak se do neprůhledné doby dětsky vlomila nečekaná radost ..... že by i aktuálně pro nás?

Bohdan Pivoňka

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky