počítadlo.abz.cz

Jednání VV 2014 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP


Praha 7.listopadu 2013

    Jednání malého výkonného výboru se neubránilo hodnocení současné situace, jakoby zvraty v politickém prostoru podnítily svou atmosférou i oblast duchovenské péče. Snažili jsme se poctivě probrat všechna žhavá témata v agendě zachycená, ale čas nestačil. Zhodnotili jsme návštěvu v brněnském detenčním ústavuvelmi zdařilou. Byla podána zpráva o nástupním kurzu VDP, kterým úspěšně prošlo 5 nových členek a členů VDP; je o tom i zpráva na  našich stránkách Otevřeli jsme budoucí "nástupáky" i dalším zájemcům, ovšem bez oficiálního závěrečného potvrzení. Sestra hlavní kaplanka informovala o slavnostní kaplanské poradě, v jejímž rámci má proběhnout nejen slavnost patnáctiletého působení kaplanské služby, ale i podpis nové Dohody o duchovní službě ve věznicích. K nemilému překvapení se celá příprava novelizovaného textu realizovala bez vědomí a účasti zástupců VDP - a sestra předsedkyně spolu se mnou byla pozvána až v okamžiku, kdy již byl text téměř hotov. Výsledkem jsou změny, v jejichž důsledku bude posílena pozice církví, bohužel zřejmě na úkor do té doby uznávané autority Vězeňské duchovenské péče. Budeme nuceni znovu promýšlet své místo uprostřed ekumenického prostoru a dokázat svou prací i svým svědectvím, že je působení VDP žádoucí a že má své nezastupitelné místo v duchovní a pastorační službě. Bude rovněž třeba přizpůsobit naše Stanovy novým legislativním podmínkám, které určuje od 1.1.2014 tolik diskutovaný občanský zákoník.
    
Do řad členů VDP jsme s radostí přijali
jáhna Mgr. Daniela Blažke (řkc), který nás potěšil svým zájmem o službu, kterou bude konat ve znojemské věznici po boku do věznice docházejícího P.Plíška. Nového člena uvedla do věznice místní kaplanka Mgr.Valentina Matůšová, která je ovšem v současné době v důsledku závažného onemocnění v pracovní neschopnosti.
    Prosíme, pamatujte na naše nemocné sestry a bratry i na službu VDP ve svých modlitbách - a děkujeme za vaši věrnost!


Bohdan Pivoňka
_________________________________________________

    Sice se do konce roku VV již nesešel, ale změn a událostí bylo dostatečně. 21 11. 2013 proběhla slavnost, kterou připravovala sestra hlavní kaplanka společně s vrchním ředitelem kanceláře generálního ředitele plk. Bc. Miroslavem Loulou, který k této události pozval hosty jak z církevního prostředí, tak z Vězeňské služby. Slavnost byla uváděna jako "patnáctileté výročí obnovení duchovní služby ve věznicích", tedy služby kaplanské, což neodpovídalo podstatě věci, protože nikdy dříve v minulosti neexistovala kaplanská služba v takové podobě a v takovém rozsahu. V pozdních dopoledních hodinách byla poté v Arcibiskupském paláci na Hradčanech zástupci ERC a ČBK (Mgr.J.Rumlem a kardinálem D.Dukou) na jedné straně a VS ČR (brig.gen.P.Dohnalem) na straně druhé podepsána novela Dohody o duchovní službě, která podstatně mění podmínky pro výkon duchovenské péče a duchovní služby, ne vždy - dle mého názoru - k prospěchu věci. Na Květnici byli někteří z kaplanů vyznamenáni a odpoledne proběhla ekumenická bohoslužba v nusleském kostele sv. Václava. Při příležitosti Dne vězeňství se 14.12. 2013 sešlo vedení Vězeňské služby s hosty z ministerstva spravedlnosti a dalších vězeňských služeb ze sousedních zemí v Obecním domě v Praze, kde byli vyznamenáni další zaměstnanci VS ČR a slavnostně převzata zástava Vězeňské služby, k tomu účelu pořízená. O těchto událostech se lze dozvědět z tiskovin VS a z informací na webových stránkách vězeňství. Co se dovědět nelze, je posun, který v podstatě oddělil do té doby těsně spolupracující organizace kaplanské služby a našeho - tehdy ještě - občanského sdružení. Důsledky tohoto posunu musíme ještě zvážit a jistě bude k tomu příležitost na výroční členské schůzi VDP, která se bude konat ve sboru CČSH v Dejvicích ve čtvrtek dne 27. března 2014.


Bohdan Pivoňka

___________________________________________________________________________________

2014

Praha 16. ledna 2014

    První sejití malého výboru v roce 2014. Začátek kalendářního roku byl podnětem náplně setkání: v podstatě plánování akcí a s tím spojených úkolů. Hovořilo se o výroční členské schůzi, která má proběhnout v prostorách Církve československé husitské v Praze 6 dne 27.března t.r. V důsledku účinnosti nového Občanského zákoníku se naše sdružení přeměnilo v zapsaný spolek a bude tedy nutno v duchu zákona i vzhledem k změněným podmínkám služby upravit naše stanovy. Právě tak se doplnil kalendář akcí, takže kalendárium na r. 2014, zavěšené na našich stránkách,  je již aktuální. Odborně metodický seminář ve Stráži by měl být třídenní a jeho náplň se ještě diskutuje.  Sestra předsdedkyně seznámila přítomné se skutečností, že tento rok trvá naše organizované společenství již 20 let a že se tedy sluší toto výročí důstojně připomenout. Při rozhovoru o nejvhodnějším termínu slavnosti dospěli členové výboru k poprázdninovému datu mezi 6. až 9. říjnem. Na tradičních velehradských slavnostech se počítá s tématem "rodiny".
   
Bratru Knopovi z Armády spásy bylo doporučeno, aby zvážil své členství v církvi (které? AS je již církví, ovšem v prvním stupnii) a později se znovu připomněl, pokud bude jeho žádost o členství ve VDP stále ještě aktuální.

Bohdan Pivoňka
______________________________________________


Praha 20. února 2014

    Po úvodní meditaci br. místopředsedy Převrátila nad kresbou klienta byl schválen program velkého VV, početně spíše malého, vzhledem k mnohým omluvám. Do zasedání byl pozván B.Pivoňka a přítomní vyjádřili prosbu, aby se dál zúčastňoval schůzí výboru a průběh jednání zapisoval; rovněž se zřejmou vděčností přijali jeho službu jako webmastera stránek VDP. Náplň schůze byla ovlivněna očekávanými úkoly, mezi něž patřila příprava výroční členské schůze VDP, jež se bude konat v suterénním sále sboru CČSH v Praze - Dejvicích, Wuchterlova 3 dne 27.března 2014. Předběžný program včetně mapky lze najít ZDE. Při slavnostním shromáždění Armády spásy dne 25.1.2014 proběhly děkovné bohoslužby za účasti holandských představených k registraci této organizace jako církve; ve výboru VDP jsme probírali formy zařazení Armády spásy do palety pastoračních pracovníků, působících z různých crkví ve Vězeňské službě ČR. Hodně jsme debatovali o novele našich stanov, jejichž novou podobu bychom měli přijmout na členské schůzi; jejich navrhované znění obdrží členové VDP ještě před konáním výroční členské schůze. Přijetí nových Stanov je nutné vzhledem k legislativním podmínkám daným občanským zákoníkem, jenž je od 1.1.2014 v účnnosti a který ruší sdružování občanů formou občanských sdružení; kromě toho se změnily i podmínky církevní v důsledku novely Dohody o duchovní službě, podepsané v listopadu minulého roku. Květnový odborně metodický seminář (OMS) má být letos třídenní, hledáme strukturu programu a vhodné řečníky. Tradiční setkání na Velehradu v rámci červencových svátečních dní bude patrně poznamenáno novou situací, v níž se naše organizace ocitá; hodláme však v každém případě představit výsledky duchovní služby v rámci VS. Letošní rok je pro nás významným výročím - budeme si připomínat, že s Boží pomocí působí již VDP 20 let jako kompaktní společenství; k radostné vzpomínce i nadějnému výhledu do budoucnosti se sejdeme, dá-li Pán po prázdninách začátkem října.

Bohdan Pivoňka
______________________________________________


Praha 6. března 2014

    Celé zasedání malého VV bylo více méně věnováno přípravě textů pro letošní členskou schůzi, která se sejde v sáile CČSH v Praze Dejvicích 27. března t.r. O den dříve proběhne kaplanská porada a ještě předtím 25.3.2014 sejití všech kaplanů z církve Českobratrské evangelické. V průběhu jednání členové VV přijali zprávu VV o činnosti výboru a VDP vůbec v minulém roce a doupravili i připravované stanovy, aby jejich text mohl být v předstihu rozeslán všem koordinátorům a doručen tak těm, kteří přijedou na výroční členskou schůzi. Kromě těchto úkolů jsme hovořili o odborně metodickém semináři, který se má uskutečnit ve dnech 21.-23.5.2014 ve Stráži pod Ralskem a jehož hlavním tématem má být problematika profesionální deformace pracovníků po dlouhodobém vypětí: "od zevšednění k vyhoření". V květnu jsou zváni zástupci naší duchovní služby i k účasti na celoněmecké konferenci Gefängnisseelsorge, která proběhne ve dnech 5.- 9.5.2014. V červenci plánujeme účast na slavnostních dnech na Velehradě, pokud se podaří zaktivizovat více věznic k účasti na tradiční výstavě výtvarných prací vězňů. Návštěvy žádné nebyly, tak se těšíme na setkání s vámi na výroční členské schůzi. Do té doby vše dobré přeje


Bohdan Pivoňka
______________________________________________

Praha 24. dubna 2014

    V období od posledního zasedání výboru se leccos změnilo. Na kaplanské poradě, předcházející členské schůzi, deklarovalo nyní již minulé vedení Vězeňské služby svou moc a sílu: bylo jasně zřejmé, kdo rozhoduje a kdo musí poslouchat. Rovněž byl kaplanům téměř vnucen projev paní Mgr.Kabátové, která pod záštitou mocných informovala o většinou pouze zamýšlené práci organizace Prison Fellowship International / Mezinárodního vězeňského společenství. Členská schůze, jež zasedala 27. března v dejvické modlitebně CČSH (viz fotogalerii), jednala v klidné atmosféře s dělným potenciálem, takže kromě povinných zpráv byly přijaty a schváleny i pozměněné stanovy našeho spolku, které jsou v současnosti již v registračním řízení u pražského rejstříkového soudu. Malý výkonný výbor se již sešel v redukovaném složení, když bylo novými stanovami zrušeno virilní členství hlavní kaplanky a jejího zástupce. Navíc se dost členů z různých příčin omluvilo, takže prostředí na generálním ředitelství bylo takřka komorní; navíc bylo ve vzduchu zřetelné očekávání, jak bude dál, když už máme nového generálního ředitele plk. PhDr. Pavla Ondráška? Věříme v dobrou perspektivu a šéfovi Vězeňské služby přejeme dobrý rozhled i nadhled, včetně moudrosti pro všechna složitá rozhodnutí. Snad mu můžeme i  upřímně přát, aby náš nejvrchnější Šéf provázel jeho kroky svým požehnáním.

    Na programu dubnového sejití výkonného výboru bylo pochopitelně především
hodnocení probéhlé členské schůze a podněty pro další setkávání. Hned v závěsu jsme upřesňovali program mezioborového semináře, který je plánován na 21.-23.5.2014 pod tématem "Od zevšednění k vyhoření". -- K předloženému návrhu specifického resocializačního programu z pera kaplana Mgr. J.Machaly jsme dospěli ke stanovisku, že celý projekt je příliš náročný, než abychom se jej mohli odvážit realizovat jako celek; v našich možnostech je spíš aplikace některých podnětů a vytváření drobných "ohnisek resocializace" na různých místech republiky dle možností, jaké se otevírají. - Na nabídku ze strany Správy Olšanských hřbitovů ohledně případné "adopce" hrobu nestora vězeňské duchovní služby P. F.Řezáče odpověděla s. předsedkyně, že není v našich možnostech takový krok učinit, nicméně se budeme snažit upozornit církevní gremia na tuto potřebnou záležitost. - Do naší kanceláře na Pankráci se již shromažďují některé výtvarné práce vězňů, aby byly vystaveny při tradičních červencových slavnostech v moravském Velehradě. - Na německé konferenci vězeňské duchovní služby budou za naši VDP přítomni bratří Jan Haslinger (ECM) a kaplan Daniel Pfann (ČCE). - Příští zasedání výkonného výboru bude 12. června ve "velkém provedení" - a bude mít pěkný a potěšitelný úkol - připravit 20. výročí našeho sdružení, pardon, spolku; slavnost se má Deo volente konat ve sboru CASD v Praze na Smíchově - Malvazinkách 2. října 2014.


Bohdan Pivoňka
____________________________________________

Praha, 12. června 2014

     Názvem "velký" výkonný výbor byl v podstatě malým: předzvěst prázdnin, nebo obava z nových věcí? Nicméně sezení spojené s očekáváním budoucího dění po "restruktualizaci" vedení Vězeňské služby. Jedním projevem byla i návštěva nového šéfa, pod něhož bude v budoucnu duchovní služba spadat, náměstka generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení plk. PhDr. Pavla Horáka, dřívějšího ředitele odboru výkonu vazby a trestu na generálním ředitelství. Jmenovaný v úvodu pozdravil přítomné a vyjádřil zájem na dobré spolupráci, jež je podmíněna vzájemnou otevřeností a komunikací. Vyjádřil své přesvědčení o smysluplnosti jak dobrovolnické, tak kaplanské duchovní služby. Vztahy nutno normalizovat, nikoliv v pokleslém smyslu dříve otřepaného výrazu "normalizace", ale v důstojném vzájemném přístupu jednotlivých vzájemně se respektujících složek. Pan náměstek informoval přítomné, že všichni kaplani obdrželi anonymní dotazník, z jehož vyhodnocení bude vycházet při orientaci v oblasti duchovní a pastorační služby. S potěšením seznámil přítomné, že je ve vládě návrh počítající s přiznáním jednoho kaplanského místa pro každou věznici, což by mělo otevřít duchovní službě nové možnosti. Následující neformální debata se zdála být příslibem korektních vztahů mezi námi a vedením VS ČR.

    Další jednání se týkalo předně vyhodnocení
odborně metodického třídenního semináře, který letos ve Stráži pod Ralskem proběhl ve dnech 21.-23. května pod centrálním tématem "Od zevšednění k vyhoření". Oceněnili jsme letošní poměrnou časovou volnost, kterou jsme využili k vzájemným setkáním a rozhovorům. Rovněž jsme pozitivně vyhodnotili proběhlé animace (zčásti improvizované scénky, znázorňující problematiku "zevšednění a vyhoření" v našem konkrétním prostředí). Otazníky však při jednání výboru padaly na adresu slabé účasti profánních zaměstnanců VS a vedly k promýšlení metodiky působivější prezentace celého semináře ve VS ČR a účelněji formulovaných zvacích dopisů.

    Připravujeme slavnost 20. výročí působení duchovní a pastorační služby pod hlavičkou Vězeňské duchovenské péče, dříve občanského sdružení, nyní zapsaného spolku. Těšíme se na toto setkání, které proběhne
ve sboru CASD v Praze na Malvazinkách 2. října 2014 a jehož konání bude ještě zvlášť oznámeno. Předběžně možno již sdělit, že slavnost bude rozdělena na dopolední a odpolední setkání, dopolední spíše vzpomínkové a "pracovní" a odpolední v plné parádě, slavnostní.

    Také červencový
Velehrad byl na programu jednání výboru - tradiční výstava prací odsouzených, mající za účel představit lidi za mřížemi v trochu jiném světle, než obecná společnost nabízí. Do budoucna bude třeba obnovit všetrannější komunikaci mezi pořadateli akce a námi při zohlednění našich reálných možností.

    V důsledku nových pravidel, daných letošní aktualkuzací stanov VDP, došlo i k volbě tajemníka či
tajemnice VDP, jíž byla zvolena liberecká kaplanka Mgr. Renata Wachová; funkci přijala s důvěrou, že jí ostatní "v tom nenechají".

    Novým členem VDP se stal laický kazatel Karel Cuchal (ČCE), který bude D.v. docházet do borské věznice.

Vše dobré přeje
Bohdan Pivoňka
_________________________________________________

Praha, 18. září  2014
    
Řádně naplněný pracovní den velkého výboru, na programu několik důležitých bodů: kromě pohledu nazpět (
Velehrad) hlavně pohled do velmi blízké budoucnosti: na počátku října hned s datem "1." (mimořádná kaplanská porada) a s číslicí "2" slavnost 20. výročí vzniku Vězeňské duchovenské péče. První sejití bude věnováno převážně oboustrannému seznámení kaplanů s náměstkem generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení plk. PhDr. Pavlem Horákem a rozhovoru o prioritách Vězeňské duchovní služby; jistě bude rovněž ńutné uvažovat jak dál, když paní hlavní kaplanka odchází koncem roku ze své funkce. Žhavějším tématem byla ovšem příprava říjnového jubilea VDP: program, pozvánky, pamětní listy, provozní záležitosti, občerstvení; bohužel většina tíhy leží na sestře Balcarové a jejích nejbližších spolupracovnících. Meziktím již zmíněné shromáždění proběhlo, zřejmě ke spokojenosti nejen přítomných, ale i pořadatelů. Zprávu o slavnosti můžete přečíst ZDE.
    K povzbuzení mnohdy již unavených členů velkého výboru přispěli přítomní adepti na členství ve VDP. Byly to 3 originální postavy, 3 resp. 4 originály:
Mgr. Vladimír Finda, zaměstnáním vychovatel znojemské věznice; nezapírá svou víru při své terapeutické činnosti ve věznici a je přesvědčen, že členství ve VDP mu v jeho službě pomůže. Mgr Andrej Ioan Danciu, pravoslavný duchovní správce v dřevěném chrámu sv. Michala  v Praze na Petříně, jenž se jevil být vhodným pro duchovní a pastorační službu mezi rumunskými a maďarskými klienty ve všech věznicích republiky, bude-li možné. Konečně Matěj Nový se svou manželkou (proto ti 3 až 4), který s přesvědčivou vehemencí hodnou kazatele mezi romským obyvatelstvem dokázal přivést hlasující členy výboru k vděčnému souhlasu s jeho (jejich?) členstvím ve VDP. Kéž Nejvyšší požehná všem, kdo ho upřímně vzývají a jdou jeho cestou!

Vše dobré, Bohdan Pivoňka
_________________________________________

Praha, 20. listopadu 2014
    Poslední sejití výboru v tomto roce. Setkání, které vedlo k reflexi prožitého, k vážení dílčích úspěchů i dílčích proher. Byl to rok velkých zvratů: od pochybností o společenské váze našeho sdružení k objevení nových perspektiv a možností. Velmi nás potěšila krásná slavnost 20ti letého výročí existence našeho spolku - sdružení. Slavnost vyvážená, co do projevů i do hudebního zážitku. A hlavně překvapivá osobní účastí paní ministryně spravedlnosti prof. dr. Heleny Válkové. Nejen její účast, ale především její hluboký projev, kdy nám na závěr přála, aby se při nás naplnilo požehnání Boží, protože bez toho to vůbec nejde. Renata si odnesla vyznamenání - plaketu Vězeňské služby a já zase ocenění "Bene meritus" od ministerstva. Nejdůležitějším hřejivým pocitem byla ovšem blízkost našich spolusester a spolubratří, pocit sevřeného společeství, napřeného k pomoci tam, kde je pomoci potřeba. Zprávu o slavnosti můžete najít
ZDE.
    Ve výboru jsme kromě hodnocení minulých akcí přemýšleli i do budoucna: v březnu příštího roku končí sestře předsedkyni mandát a ona ohlásila - zdá se že velmi důrazně - svůj odchod z funkce a do důchodu (i když tak mladé ženy by tam odcházet neměly, nám - duchem ještě dětem - to svědčit patrně nebude. Zdá se, že kromě nového výkonného výboru bude také nový předseda/dkyně a spoustu dalších novinek. Stanoveno bylo zatím pouze datum konání
volební členské schůze, nikoliv ještě místo: zatím si zapište čtvrtek 26. března 2015, další bude časem oznámeno. -- 3. prosince t.r. máme plánováno meditační shromáždění v Olomouci na římskokatolické faře v Opletalově ulici: pokud jen trochu budete moci, těšíme se na společenství, kdy naštěstí my nic řešit a rozhodovat nemusíme. - 11. prosince pak dojde k významné události, kdy poprvé po dlouhé době bude vzpomenuto zakladatele duchovní vězeňské služby - P. F.Josefa Řezáče při pietní vzpomínce na Olšanských hřbitovech v Praze; tak Vězeňská služba letos oslaví - aspoň v Praze - historický Den vězeňství. Uvažovali jsme dál i nad velehradskou výstavou prací vězňů, jak zajistit větší autenticitu a přesvědčivou přitažlivost, uvidíme, zda do budoucna uspějeme s aktuální prezentací vězeňských kaplí.
    Návšrěvy tentokrát nebyly, takže jsme měli víc času na vlastní problematiku. Myslíme na všechny, kteří mají o nás zájem, i na ty druhé, jichž se to zdánlivě netýká. A přejeme nám všem, aby nás provázela Boží milostivá ochrana a aby to, co jsme udělali nedobře či pokazili, obrátil sám v dobré.
Přejeme krásné Vánoce  a do budoucna víc perspektivy, než se nadějeme.


Váš Bohdan Pivoňka, zatím ještě poradce - koordinátor

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky