počítadlo.abz.cz

Jednání VV r.2018 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP
Praha Národní knihovna ČR
18.10.2018

    Nebývalý zážitek: setkání velkého VV v prostorách Národní knihovny v Praze; výsledek nabídky pana generálního ředitele Knihovny PhDr. Martina Kocandy, kterou jsme rádi využili. Setkání bylo zvláštní i tím, že jsme ještě v nitru cítili dojmy ze včerejšího semináře VDP v jiřické věznici, kde na nás zapůsobilo netradiční řešení "otevřené věznice" téměř se zoologickou zahradou. Zpět k výboru: potěšeni zvěstí z evangelia Lukáše, že k práci ve vězení je třeba vytrvalosti, vždyť i nám se odpouští, když nemůžeme nabídnout "ovoce rovnou" (neplodný fík), pustili jsme se do projednání následné agendy. Seznámili jsme se se situací naší služby ve věznicích, v nichž pracujeme: jednotliví členové velkého výboru podali zprávu "o stavu Unie". Poté jsme se vrátili k jiřickému semináři: byli jsme povzbuzeni otevřeností kaplanů i některých zaměstnanců věznice při referenci o jejich oddílu s rozšířenou pastorační a spirituální péčí, kde vybraní odsouzení mají dokonce svůj "refektář ORP". Specialitou jiřické věznice je ovšem otevřené oddělení, které skýtá lidem v něm sloužícím úžasnou relaxaci péčí o zvěř (lamy, klokani) i zaškolením do medovnictví; správně ovšem tento způsob výkonu části trestu může zhodnotit pouze odborná část zaměstnanců věznice, aby nedošlo k mylným výkladům cílů těchto úprav. Vracíme se k výboru: přijali jsme usnesení stran podmínek nutných k duchovní službě ve vězení a dál se připravovali na seminář, který má proběhnout 27.11.2018 v budově senátu ČR v Praze; hovořili jsme o rozsahu pozvaných k této akci, když program je již v hrubých rysech hotov. Následovala návštěva dvou dam (Eva Carbolová, Kristýna Čobanová), jež nás v krátké prezentaci seznámily s náplní práce zapsaného spolku PRAK, který působí velmi intenzivně na půdě prevence krimimality, když koná pro žáky vyšších tříd základních škol exkurze do věznic s následným cíleným rozhovorem; domluvili jsme se na vhodné spolupráci.
    Zde končí obvyklý průběh zasedání výkonného výboru; nám se ovšem ještě dostalo vyjímečného "dezertu": prohlídky prostor starobylého Klementina. Ředitelka odboru komunikace NKP paní Irena Maňáková nás provedla zákoutími Klementina s odborným výkladem, takže jsme mohli okusit atmosféru kulturní barokní historie a uzřít a procítit i to, co je běžně turistům utajeno; vězte, že se na takové zážitky nezapomíná.

Se srdečným pozdravem
Váš
Bohdan Pivoňka
____________________________

Praha GŘ malá zasedačka
20.9.2018

    Přeplněný program: stihnout reflexi prožitého, přípravu budoucích i trochu neobvyklých akcí, v dobré atmosféře pohovořit s novými adepty duchovenské péče - náročné pro vedení i přítomné. Netradičně zazněla při četbě 49. žalmu hudba Kratochvílova Hvězdoně - a to už čekali za dveřmi bratři Günther Ecklbauer (řkc) a Ladislav Brzobohatý (cb), kteří po vzájemném představení a rozhovoru byli přijati do našeho spolku, oblát bratr Ecklbauer dokonce jako pověřený kaplan na Borech (0,3) a Brzobohatý,vychovatel věznice Jiřice, jako tamní člen VDP. Poté jsme se vrátili k Velehradu a ke kaplanskému výročí: hlavně Ottovi spadl kámen ze srdce, vše proběhlo úspěšně - a na nedostatky nebylo příliš vidět: Otta sklidil velkou a zaslouženou pochvalu. V jiřické věznici proběhne 17.10.2018 seminář, program je již připraven a je možné se přihlásit. Specialitou druhého dne 18.10.2018 bude zasedání velkého výkonného výboru v prostorách pražské Národní knihovny péčí nám známého pana generálního ředitele Knihovny PhDr. Martina Kocandy a jeho spolupracovníků. Další specialitou bude seminář duchovní služby a péče spojený s výstavou fotografií Jindřicha Štreita v Senátu Parlamentu ČR, který připravujeme na 27.11.2018 a o němž bude jistě ještě v příštích dnech řeč. Ve Valdicích byla při krátkém důstojném obřadu za přítommnosti představitelů věznice, duchovních, veřejnosti i medií odhalena pamětní deska páteru Toufarovi, který byl zde vězněn; zástupci VDP položili při této příležitosti k pamětní desce květinu.

Srdečně
Bohdan Pivoňka

____________________________


Praha GŘ velká zasedačka
14.6.2018

    Boží požehnání je vláhou, která podmiňuje růst: začali jsme právě prosbou o požehnání na základě Ž 67. V časovém presu jsme se vrátili k odborně metodickému semináři ve Stráži - a pochválili jsme si ho, zvlášť vzrůstající zájem ze strany Vězeňské služby. Poté nás předseda informoval o prezentaci knihy Bohdana Pivoňky "Duchovní služba v postkomunistickém vězení" aneb Ohlédnutí za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče, která se má uskutečnit péčí generálního ředitele Národní knihovny v ČR PhDr. Martina Kocandy v Klementinu 27.6.2018. Další program se týkal velehradských slavností a v té souvislosti kaplanské konference k dvacetiletí jejich služby. Zasedání navštívil pan senátor MUDr.Lumír Kantor se svou sekretářkou; panu senátorovi jsme poděkovali za jeho pochopení naší práce. Přislíbil intervenci v možnosti inscenace Štreitovy (velehradské) výstavy na sklonku roku i v Senátu ČR a s tím spojeného tématického semináře o naší práci. Hlavní kaplan si postěžoval na stresové prostředí, když musel náhle obsadit několik tabulkových míst bez možnosti předchozí domluvy; jinak nás ovšem těší, že kaplanů v podstatě přibývá. Ještě před koncem jsme se dohodli, že podzimní seminář proběhne ve věznici v Jiřicích 17.10.2018. Tedy nashledanou - na Velehradě?

Ahoj (ad honorem Jesu)
Bohdan Pivoňka

___________________________

Praha GŘ malá zasedačka
5.4.2018

    Začali jsme s nadějí, že brány podsvětí jsou velikonočními událostmi prolomeny a že tedy vše, co člověk prožívá, obsahuje tento aspekt - i kdyby šlo o velmi nepříjemné záležitosti (úvodní Františkovo zamyšlení). Ony následovaly, když jsme se z úst funcionářů Vězeňské služby dověděli o omezených možnostech financování velehradské konference z vězeňských prostředků. Nicméně problémy jsou od toho, aby se řešily. Zatím lze počítat s dvoudenní konferencí, ale jinak s obsažným programem, který se pořád dynamicky dotváří. Pamatujme prosím hlavně na bratra Ottu, aby se při něm projevovala Boží moudrost a ochrana. - Krátce jsme se ujistili, že je výroční členská schůze v Praze - Petrovicích dobře připravena - a začali jsme se na její citlivé a téměř romantické prostředí těšit. - Přítomni byli tři zájemci o vstup do naší organizace: bratr František Běhounek (casd) a vietnamští manželé vyslaní za Církev bratrskou pro působení mezi vězněnými vietnamské národnosti, Cong Liem Ngo a Liem Ha Ngo; po ztotožnění osob jsme přijali bratra Cong Liem Ngo pro zmíněné působení v Bělušicích, Oráčově a Světlé, s doprovodem své paní; bratra Běhounka jsme doporučili pro spolupráci s hradeckým kaplanem J.Brožkem a následně do pardubické věznice. - Potěšili jsme se ze zamýšlené spolupráce s organizací PRAK a vyslechli informaci hlavního kaplana o drobném navýšení počtu kaplanských "tabulek" o 0,7 tabulky. Kuriózně jsme se setkali s bývalým kaplanem PhDr. Martinem Kocandou, dnes generálním ředitelem Národní knihovny v Praze na jeho pracovišti a obdrželi příslib pomoci při organizaci našich setkání.

Do příště
Bohdan Pivoňka

__________________________________________________

Praha GŘ malá zasedačka
15.3.2018

    V úvodním zamyšlení nás bratr Otto upozornil na nebezpečí pýchy "ratolestí", když zapomenou na důležitost "kmene", z něhož čerpají živiny; trochu nám spadl hřebínek - ale vzali jsme to vážně. Vzápětí jsme uvažovali, co udělat pro pomoc odsouzeným a jejich rodinným příslušníkům po výstupu z výkonu trestu. Na stole byly dva projekty, jeden vypracovaný sestrou Renatou a druhý z provenience spolku Prak; úplně by bylo nejlepší, oba nějak spojit. Předložíme vše na výroční členské schůzi,která se sejde 12. dubna na stejném místě jako loňského roku - ve farním domě pražské petrovické katolické farnosti; pozvánka už je a je možno se přihlašovat. A pak čím dál naléhavěji Velehrad. Velkolepý projekt s kaplanskou konferencí, slavnostním shromážděním na památku dvacetiletého působení kaplanů a s výstavou uměleckých fotografií Jindřicha Štreita - ale finance! Hledáme donátory i dobrovolné dárce.... Nástupní kurz do VDP proběhl dle plánu, složení frekventantů je čím dál různorodější, včetně vietnamských duchovních - a tentokrát i s mikrofony Českého rozhlasu; ze záznamu snad vznikne pořad, který zrealizuje tam přítomná redaktorka ČRo Lenka Svobodová. Pravidelný odborně metodický seminář ve Stráži se tentokrát bude věnovat otázkám bezpečnosti a další podrobnosti budou ještě oznámeny. Dále členové výkonného výboru schválili hospodářskou zprávu a účetní uzávěrku, předloženou účetním bratrem Petrem Kafkou. Z mé strany zazněla informace o mojí připravované knize k dvacetiletému výročí kaplanské služby, která by měla vyjít včas do termínu velehradských slavností.

Mějte se výborně, Váš
Bohdan Pivoňka

______________________________

Praha GŘ,
hlavní zasedací místnost
22.2.2018

   Byli jsme přijati na ředitelství mezi sportovní poháry a další trofeje ze života Vězeňské služby, ale do naší kanceláře by se setkání velkého výboru vešlo stěží. Bylo nás asi 15 a program dost náročný, takže jsme jej nakonec ani nenaplnili. Bratr Aleš Kocián nás přesměroval do dávných okamžiků země a člověka, kdy stvoření bylo ještě teplé a kdy duha začala zvěstovat "rozvzpomínání" Stvořitele, že člověka neopustí. Hostem byla bývalá předsedkyně VDP sestra Renata Balcarová, která předložila výsledek své práce na projektu postpenitenciární péče o osoby propouštěné z výkonu trestu; pro příští zasedání výboru připraví návrh v této věci, který po projednání a schválení bude předložen členské schůzi. Centrální částí setkání bylo "kolečko" informací z úst jednotlivých členů VDP z církví, participujících na práci ve VDP. Informace to byly různé, od potěšitelných až po ty druhé: mementem byla potřebná snaha o zahrnutí zájemců mladších ročníků, kteří ještě "hoří". Předsedovi VDP bratru Zvolánkovi se podařilo svolat nástupní kurz nových "védépáků" do pražské Květnice na poslední únorový den; zpráva o realizaci bude zase na našich stránkách.
    Leží před námi odpovědnost za přípravu velehradského setkání v nové podobě - s konferencí po dvaceti letech kaplanské služby; přípravný výbor promýšlí jak rozsah, tak personální obsazení konference. Práce a starostí nad hlavu, přejeme výboru dobré nápady a výdrž.

S pozdravem
Bohdan Pivoňka
____________________________________


Praha GŘ malá zasedačka
18. ledna 2018

    První setkání v trochu neklidné atmosféře po 1. kole prezidentských voleb po společenských zkušenostech, že pravdivé slovo má vágní obsah, jenž se skutečností pramálo společného; naproti tomu věříme v pevné Slovo pravdy a chceme být jeho zastánci. Na počátku roku hodnotíme prožité: pietní setkání u hrobu FJŘezáče a odpolední slavnost v historickém kostele Na Zderaze. Jsme rádi, že Řezáčův odkaz můžeme připomínat jak Vězeňské službě, tak jiným nezúčastněným lidem; jistě i nám samotným, abychom dovedli skloubit péči o vězně s poučeným přístupem k možnostem nápravy v duchu evangelia - a přitom nepůsobili nesprávné pohoršení u našich kolegů vězeňských profesionálů. Vážíme si zvláště podpisu smlouvy mezi Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Vězeňskou duchovenskou péčí; smlouva vrací v jistém slova smyslu našemu spolku ztracenou autoritu, jíž si VDP jako organizace, která působí bez přestání v této branži přes dvacet let, vskutku zaslouží.
    Jinak naše přemýšlení směřovalo k budoucím věcem: dali jsme dohromady letošní kalendarium, je k dosažení na našich stránkách; termíny se vícekrát měnily, snad už jsou konečné. Kromě pravidelných sejití se připravujeme na slavnostní konferenci, která se bude konat při příležitosti velehradských slavností počátkem července; rádi bychom si ve vděčnosti Pánu Bohu připomněli, že měl s námi trpělivost už dvacet let, přes různé naše omyly a pochybení. Do té doby máme ještě několik setkání, v únoru proběhne na Květnici nástupní kurz pro nové členy a adepty VDP, 12. dubna nás čeká členská schůze v Praze - Petrovicích v přívětivém prostředí katolického farního domu a v květnu tradiční odborně metodický seminář ve Stráži pod Ralskem.
    Nově byla po rozhovoru ve výkonném výboru přijata do řad VDP sestra Petra Smolková (casd), která bude docházet do příbramské věznice; ze zdravotních důvodů ukončila službu sestra Zuzana Tökölyová (řkc). Nepříjemně nás překvapila zpráva o onemocnění sestry Mlady, radostné kaplanky z Českých Budějovic: myslíme na ni a modlíme se, aby jí Pán vracel zdraví - a pro ní tolik příznačnou životní energii.
    Přejeme klidné a nadějné dny - a dobré vyhlídky do budoucna.

S pozdravem váš
Bohdan Pivoňka

__________________________________________________

Praha GŘ zasedačka
22. listopadu 2017

   Tentokrát jsme jako malý výkonný výbor jednali mezi sportovními poháry v zasedací místnosti na ředitelství a připomněli si, že výsledky naší služby nezávisí tolik na našem výkonu, jako spíš na Boží milosti, která nás uschopňuje a aktivuje užitek: biblický rozsévač musel mít naději, že se aspoň některá zrna ujmou - připomněl Otta v úvodním zamyšlení. Kromě "technikálií" jsme se zabývali Velehradem, FJŘezáčem a smlouvou mezi VDP, ERC a ČBK. Postupně: slavnosti na Velehradě jsou pěkným oříškem, protože bychom rádi připomněli kromě jiného i dvacetileté výročí kaplanské služby, a to důstojně, srozumitelně pro širší veřejnost a zároveň citlivě pro aktuální situaci; koncepci slavnosti se věnuje "přípravný výbor", který hledá osobnosti a zjišťuje hranice možného; přejeme mu spoustu realizovatelných nápadů. Úplně "za rohem" je výročí našeho vězeňského buditele pátera F.J.Řezáče, jehož služby vzpomeneme 14. prosince v 10:30 v rámci Dne vězeňství při pietním shromáždění na pražských Olšanských hřbitovech; odpoledne pak bude v kostele Na Zderaze následovat slavnostní bohoslužba s ustanovením nových kaplanů. V rámci úpravy smluvních vztahů mezi naší organizací a Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí stále hledáme přijatelnou a důstojnou formu naší vzájemnosti a věříme, že přece jen časem dospějeme k přijatelnému výsledku, který by uznal relevantní přínos Vězeňské duchovenské péče pro službu nesvobodným lidem. -
   Do řad členů VDP byla přijata sestra Hana Šimrová (řkc), která posílí náš pracovní tým v borské věznici, případně i v Oráčově. Přejeme jí kromě zdraví a pohody i radost z evangelia, které i jejím přičiněním přichází za vězněnými.

Srdečně zdraví
Bohdan Pivoňka

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky